Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 LISÄPYKÄLÄ: Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun investointihanke (lisäpykälä)

ROIDno-2018-191

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on hyväksynyt 5.4.2018, § 42, Saarenkylän alueen palveluverkkoselvityksen vaihtoehdon 3 mukaisesti. Vaihtoehdossa 3 alueella jatkaa yksi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja yksi 4+6-sarjainen Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulu. Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoululle rakennetaan uusia tiloja. Koulutuslautakunta on hyväksynyt 27.6.2019, § 79, Saarenkylän alueen (Napapiirin) hankesuunnitelman, Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman uudisrakennuksen, Nivavaaran koulun muutostöiden sekä piha-alueen osalta. Koulutuslautakunta esittää, että liikennealueiden investointi siirretään tekniselle toimialalle. Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi, että hankesuunnitelmaan kuuluvan ulkoliikuntapaikan rakentaminen toteutetaan liikuntapalveluiden investointina.

Vapaa-ajanlautakunta on hyväksynyt 25.6.2019, § 61, Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Vapaa-ajanlautakunta on hyväksynyt Nivavaaran-Napapiirin yhtenäisen peruskoulun hankesuunnitelman yhteyteen rakennettavan ulkoliikuntapaikan investoinnin ja omalta osaltaan hankesuunnitelman liikuntasalin ja nuorisotilojen osalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018, § 476, Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman valmistelu on toteutunut talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Koska koulutuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta ovat hankesuunnitelman hyväksyneet, kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksen Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulun investoinnin ottamisesta kaupungin investointiohjelmaan.

Investointien sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion investointiosassa. Valtuusto varaa investointimäärärahan hankkeelle taloussuunnitelmassa vuosille 2020 - 2022. Investoinneissa käytettävistä rahoitusratkaisuista päättää kaupunginhallitus erikseen.

Investointihankkeen käynnistänyt koulutuslautakunta vastaa investointiprosessista sen loppuunsaattamiseen saakka, joten hankkeen kannalta oleelliset hankesuunnitelman muutokset on aina saatettava viivytyksettä kirjallisesti perustellen koulutuslautakunnan esittelijän tietoon ja koulutuslautakunnan hyväksyttäväksi. Hankkeen laajuuden ja rahoituksen varmistuttua, tekee toteuttaja Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy lopullisen  rakentamispäätöksen.

Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskouluratkaisua on suunniteltu laajan Saarenkylää koskeneen palaveluverkkoselvityksen ja lautakunnan tekemien päätösten perusteella. Tehty investointiratkaisu ei lisää koulutuslautakunnan tilakustannuksia ja muita käyttökuluja. Tehtävä investointi vähentää kaupungin ja koulutoimen käyttökuluja nykytasosta sitten, kun investointi otetaan käyttöön ja kaikki palveluverkkoa koskevat päätökset pannaan täytäntöön. Hanke tulisi tämän vuoksi saada toteutukseen suunnitellussa aikataulussa. Rakentamiskustannusten nousu esim. 5 % vuodessa tarkoittaa, että investoinnin kokonaishinta kasvaa n. 1,5 miljoonaa euroa. Tämä nostaa vuosittaista käyttökulua n. 100.000 euroa vuodessa rakennuksen koko elinkaaren ajaksi. Hankkeen keskeyttäminen tässä vaiheessa tarkoittaa, että väistötiloista ei voida luopua. Väistötiloissa (tilaelementit ja vanhat rakennukset) toimiminen on sivistystoimialalle n. 0,7 miljoonaa euroa/vuosi uudisrakennukseen verrattua kalliimpaa ja riski väistötilojen lisäämiseksi kasvaa. Palveluverkon tehostaminen suunnitellulla tavalla viivästyy ja tavoitellut säästöt käyttömenoissa eivät toteudu. Hankkeen keskeyttäminen aiheuttaisi myös sen, että hankkeen kokonaissuunnittelu pitäisi aloitaa uudestaan.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy aloittaa hankkeen toteuttamisen rakennussuunnittelun ja rakentamisen valmistelun valitsemalla tarjouskilpailuiden pohjalta hankkeelle rakennuttajakonsultin, pää- ja arkkitehtisuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, LVIJA-suunnittelijan ja sähkösuunnittelijan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Investointihankkeen suunnittelua jatketaan ja Nivavaaran-Napapiirin yhteinäiskouluhanke esitetään valtuustolle lisättäväksi vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaan.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne Juotasniemeä.

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään onko hankintalain perusteella lain mukaista keskeyttää kilpailutus.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi