Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten esittelijöiden määrääminen / Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto (lisäpykälä)

ROIDno-2017-2446

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, hallintopäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

Hallintosäännön 142 §:n mukaan  kaupunginhallituksen esittelijästä määrätään hallintosäännön 4 §:ssä. Muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus. Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Kaupungihallitus on päättänyt toimielinten esittelijöistä kokouksissaan 19.6.2017 § 319 ja 19.11.2018 § 434. Perusturvan toimialalla on tapahtunut esittelijöissä muutoksia. 

Valmistelijan esitys: 

Esitän, että kaupunginhallitus päättää määrätä perusturvalautakunnan yksilöasioiden esittelijät ja varaesittelijät 1.9.2019 alkaen seuraavasti:
 

Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto

Esittelijä

Varaesittelijä/sijaiseksi määrätty
Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden palvelualuepäällikkö  Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Aikuisten ja työikäisten palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon palvelualuepäällikkö  Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Palvelualueiden yhteiset asiat Ikäihmisten palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikkö

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijät ja varaesittelijät 1.9.2019 alkaen seuraavasti:

Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto

Esittelijä

Varaesittelijä/sijaiseksi määrätty
Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden palvelualuepäällikkö  Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Aikuisten ja työikäisten palvelut Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon palvelualuepäällikkö  Palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty
Palvelualueiden yhteiset asiat Ikäihmisten palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelualuepäällikkö

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perusturvan toimialan palvelualuepäälliköt, perusturvan toimialajohtaja, perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston sihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi