Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Lausunto Lshp:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2020-2022

ROIDno-2017-2472

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiiri on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020 – 2022 varten 2.9.2019 mennessä.

Kustannusten kasvun pysäyttäminen

Rovaniemen kaupunki vaatii Lapin sairaanhoitopiirin kustannusten alentamista ja pitää positiivisena alkuna yhtymähallituksen TA2020 laadintaohjeen linjausta Lshp:n oman toiminnan bruttokäyttökulujen jäädyttämisestä nykyiselle tasolle.   Rovaniemen kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 erikoissairaanhoidolle varaamaa määräraha tulee olemaan 103,53 miljoonaa euroa. Rovaniemen osuus koko sairaanhoitopiirin menoista oli 48 % (97 422 240,67€ / 203 967 558,30€) vuonna 2018.

Sairaanhoitopiirin kustannusten nousupaineet on katettava tuottavuutta parantamalla. Kustannustason tulee laskea ensi vuonna ja suunnittelukaudella. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee huomioida Lapin väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset sekä huomioida ennusteet alueen kuntien heikkenevistä rahoitusmahdollisuuksista. Kuntayhtymälle syntynyt ylijäämä tulee palauttaa kunnille ja palvelujen hinnankorotuksia ei tässä kunnallistalouden tilanteessa voi sallia. Rovaniemen kaupunki kannattaa yhtymähallituksen suunnitelmaa korottaa asiakasmaksut asiakasmaksuista annettujen lain ja asetuksen mukaiselle maksimitasolle.

Rovaniemi on vaatinut sairaanhoitopiiriltä tuottavuusohjelman laatimista tavoitteenaan LSHP:n kustannusten laskeminen lähelle muiden sairaanhoitopiirien keskiarvoa. Tuottavuusohjelmassa on osoitettava suunnitellut toimenpiteet ja niiden taloudellinen vaikutus. Yhtymähallitus hyväksyi 7.11.2018 § 177 tuottavuusohjelman ja 19.12.2018 § 209 tuottavuusohjelmaa tarkentavan toimenpideohjelman vuodelle 2019. Toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Tämän vuoden toimenpiteet ovat laajasti toimintaan pureutuvia (päivystyskustannusten kohdentuminen, ajanvarauskeskuksen pilotointi, kirjaamiskäytännöt, esimiesvalmennus) ja niiden valmistelu ymmärrettävästi vie aikaa eikä toimenpiteiden vaikutuksia ole odotettavissa vuoden 2019 aikana. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin tulee määritellä selkeät mittarit, jotta tuottavuuden kehittyminen voidaan jatkossa todentaa ja tarvittaessa muuttaa kehityssuuntaa. Raportointi tulee toimittaa jäsenkunnille ja poikkeamiin tulee reagoida välittömästi.

Kustannusvaikuttavuuteen pyrkimistä on vahvistettava erityisesti potilastyötä tekevillä, jotta yksilöiden kohdalla ratkaisuja tekevät ammattilaiset välttävät tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja, jotka ovat yksilölle turhia, jopa haittaa aiheuttavia ja aiheuttavat ylimääräistä kulua. Tutkimukset ja hoidot tulee toteuttaa ensisijaisesti avohoitona tai potilashotellin kautta, kun se on potilaalle turvallista ja toiminnan kannalta mahdollista. Tämä periaate on selkeästi omaksuttu ja hoitopäivien määrä on tänäkin vuonna2019 jatkanut laskuaan avohoidon painopisteen korostuessa. Jatkossa on arvioitava myös avohoitokäyntien sisältöjä ja ammattiryhmien työnjakoa. 

Hoitoprosessien tarkastelua ja hukan poistoa tulee jatkaa, tavoitteena on toiminnan tuottavuuden tehostaminen lisäämättä työntekijöiden työkuormaa ja vaarantamatta potilaiden turvallista hoitoa. Vakansseja tulee myös pystyä siirtämään joko sairaanhoitopiirin tai kuntien avohoitoon, mikäli se on toiminnan sisällön näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Eläköitymisen yhteydessä tulee systemaattisesti arvioida uudelleen tehtävän tarve, sisältö, osaaminen ja tarkoituksenmukaisin sijoituspaikka. Sairaanhoitopiirissä suunnitelluista uusista tai lopetettavista toiminnoista tai toiminnan muutoksista tulee päättää yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Työnjako, integraatio

Rovaniemen kaupungin väestömäärä, väestötiheys, osuus sairaanhoitopiirin kustannuksista, sote-palveluiden henkilöstön määrä ja osaaminen sekä keskussairaalan sijainti kaupungissa edellyttävät, että Rovaniemen ja sairaanhoitopiirin toimintojen integraatiota tarkastellaan tarvittavilta osin erityiskysymyksenä, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin sekä osaaminen ja resurssit hyödynnetään järkevästi.

Rovaniemi joutuu turvautumaan ostopalveluihin mm. mahasuolikanavan tähystysten osalta. Yhteisen skopiakeskuksen valmistelua ja lääkinnällisten tukipalveluiden (apuvälinekeskus, lääkekeskus, arkisto, tekstinkäsittely, lääketieteellinen tekniikka) yhdistämistä tulee jatkaa. 

Toimialajohtajan esitys 28.8.2019 kokoontuvalle perusturvalautakunnalle:

Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan edellä olevan lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2022 ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle lausuntoa varten.

Perusturvalautakunta 28.8.2019 § 121 hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevan lausuntonaan Lapin sairaanhoitopiirille toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022.

Päätös

Esko-Juhani Tennilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Kalervo Björkbacka.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi LSHP 3.9.2019 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi