Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Lausunto pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2023

ROIDno-2018-898

Valmistelija

 • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin pelastuslautakunta on päättänyt (33 §/2019) pyytää kuntien lausunnot pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2023. Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta) päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan (29§/379/2011).

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määrätään siitä, miten pelastustoimen lakisääteiset ja muut tehtävät sekä palvelut järjestetään Lapissa. Lakisääteiset tehtävät on määritelty pelastuslaissa. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Nyt lausunnolla oleva palvelutasopäätös sisältää mm. uhat, riskit, resurssit ja varautumisen niihin.

Palvelutasopäätösehdotuksessa muutosta aikaisempaan on mm seuraavissa asioissa:

 • onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvonta
 • turvallisuusviestintä (mm. turistit)
 • varautuminen ja kuntien valmiussuunnitelmien tukeminen
 • omavalvonnan kehittäminen
 • tietoturva-asiat

Rovaniemen kaupungin kannalta palvelutasopäätöksessä on erityisen hyvin esitetty seuraavat asiakokonaisuudet:

 • öljyntorjuntasuunnitelman päivittäminen
 • sammutusvesisuunnitelman uudistaminen yhdessä kuntien kanssa
 • kuntien tukeminen ja opastaminen valmiussuunnittelussa
 • yhteistyön tehostaminen rakennus- ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa
 • kustannusvaikutukset: päätöksen mukaan palvelutason tavoitteet ja toiminnan taso on saavutettavissa ilman erityisiä tai merkittäviä tasokorotuksia käyttötalouteen

Liitteessä on lapin pelastuslautakunnan esitys pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2020–2023.

Ympäristöpäällikön esitys:

Kaupunginhallitus antaa Lapin pelastuslautakunnalle palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2023 seuraavan lausunnon:

Palvelutasopäätöksessä on hyvin otettu huomioon Rovaniemen kaupungille tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Rovaniemen kaupunki maksaan pelastuslaitoksen kuluista suurimman osan, noin kolmanneksen. Siksi onkin on hyvä, että palvelutason nostoa tavoitellaan ilman erityisiä maksuosuuksien korotuksia.

Rovaniemen kaupungin mielestä eräänä valvonnan painopisteenä tulee esitetyn lisäksi olla kasvaneen matkailun aiheuttaman yksityisen majoituksen, esim. airbnb turvallisuuden valvonta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Muilta osin Rovaniemen kaupungilla ei ole palvelutasopäätökseen huomauttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päätää antaa Lapin pelastuslautakunnalle palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2023 seuraavan lausunnon:

Palvelutasopäätöksessä on hyvin otettu huomioon Rovaniemen kaupungille tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Rovaniemen kaupunki maksaan pelastuslaitoksen kuluista suurimman osan, noin kolmanneksen. Siksi onkin on hyvä, että palvelutason nostoa tavoitellaan ilman erityisiä maksuosuuksien korotuksia.

Rovaniemen kaupungin mielestä eräänä valvonnan painopisteenä tulee esitetyn lisäksi olla kasvaneen matkailun aiheuttaman yksityisen majoituksen, esim. airbnb turvallisuuden valvonta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Muilta osin Rovaniemen kaupungilla ei ole palvelutasopäätökseen huomauttamista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin pelastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi