Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Selvitys aluehallintovirastolle: perusterveydenhuollon kiireetön hoitoonpääsy lääkärin vastaanotolle

ROIDno-2019-2176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
Outi Palmén, avovastaanoton ylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto pyytää Rovaniemen kaupunginhallitukselta selvitystä 31.8.2019 mennessä, miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy toteutuu ja jos hoitoonpääsy ei toteudu hoitotakuun mukaisessa kolmessa kuukaudessa, mihin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä asian lainmukaiseksi saattamiseksi.

Rovaniemen terveyskeskuksessa on 52 lääkärin vakanssia sisältäen myös 4 ylilääkäriä. Lääkäriresurssi jakautuu seuraavasti: 

 1. kuntoutussairaala 8 lääkäriä

 2. ikäosaamiskeskus, kotihoito ja ikäihmisten palveluasuminen 4 lääkäriä (sisältää kaksi geriatria)

 3. äitiys- ja lastenneuvola 3 lääkäriä

 4. kouluterveydenhuolto 1 lääkäri

 5. opiskeluterveydenhuolto ja kutsuntatarkastukset 1,5 lääkäriä

 6. päivystys 2,5 lääkäriä virka-aikaan ja lisäksi päivystysvapaat vähentävät virka-ajan työpanosta n. 230 h viikossa (noin 6 lääkärin työpanoksen verran)

 7. pikapoli 3 lääkäriä ja vastaanoton kiireellinen hoito 1,5 lääkäriä

 8. lasten ja nuorten keskittymistiimi 0,6 lääkäriä (sisältää 0,2 htv lastenpsykiatrin ja 0,1 nuorisopsykiatrin työpanosta)

 9. lääkinnällinen kuntoutus 1 lääkäri

 10. erityistutkimukset- ja toiminnot esim. rasitus- EKG, Kolpeneen kehitysvammaneuvola, erityisryhmät 1 lääkäri

 11. kiireetön vastaanotto 14 lääkäriä; sisältää pitkäaikaissairauksien seurannan 7 lääkäriä, hoitotakuun piiriin kuuluville potilasasioille jää 7 lääkärin työpanos.

 

Pikapolin toimintaperiaatetta muutettiin 15.5.2019 alkaen hoidon tarpeen arvioinnin kautta ajanvarauksella toimivaksi.  Muutoksella tavoitellaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevien sujuvaa palvelua, jotta potilaiden ei tarvitse hakeutua päivystykseen eikä toisaalta jonottaa pitkää aikaa vastaanotolle päästäkseen. Rajanveto kiireellisen ja kiireettömän hoidon tarpeen välillä ei ole yksiselitteistä ja tästä johtuen pikapolilla vastataan osin myös kiireettömään hoidon tarpeeseen.

 

Miten perusterveydenhuollon kiireetön hoitoon pääsy lääkärille toteutuu?

Avovastaanotolla on maaliskuusta 2019 alkaen seurattu kuukausikohtaisesti, kuinka monelle potilaalle on jouduttu sanomaan, ettei vastaanottoaikaa ole antaa, vaikka kiireettömän hoidon tarve on todettu. Maaliskuussa 453, huhtikuussa 364, toukokuussa 195, kesäkuussa 17 ja heinäkuussa 297 potilasta jäi ilman tarvitsemaansa vastaanottoaikaa. Luvut eivät suoraan kerro, miten kauan potilaat ovat aikaa odottaneet, koska avoHilmo tilastointi ei toteudu tietojärjestelmäteknisistä syistä. Maalis-huhtikuun luvuissa näkyy alkuvuodesta ollut  1-2 lääkärin vaje lääkäriresurssissa. Maaliskuussa lääkäreille kertyi ylitöitä 163 h eli yhden lääkärin lääkärityöpanoksen verran ja huhtikuussa 107 h eli n. 0,65 lääkärin työpanoksen verran. Toukokuuhun olimme saaneet rekrytoitua 4 lääkäriä yli virkamäärän ja lisäksi lääkäreillä kertyi ylitöitä 1,5 lääkärityöpanoksen verran, millä saatiin tilanne kohenemaan suurelta osin. Kesälle olemme sopineet 10 lääkärinsijaista, jotta potilaiden hoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan myös virkalääkärien poissaollessa. Kesäkuussa vastaanoton lääkäriresurssi oli 3 lääkärin verran suurempi kuin vakanssipohjien määrä. Kesällä vastaanottoaikojen kysyntä on tilastojen valossa muita kuukausia vähäisempää. Loppuvuodesta lääkäriresurssissa on tämän hetken tiedon mukaan noin kolmen lääkärin työpanoksen vaje, mikä vaikeuttaa entisestäänkin hoitotakuuseen vastaamista.

 

Yli 3kk odottaneiden lukumäärä kuukausittain viimeisen vuoden ajalta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen AvoHilmo tilastot hoitoonpääsyn osalta eivät ole paikkaansa pitäviä. Effican avohilmo-tilastointi vaatii jokaiselta potilaita hoitavalta työntekijältä monimutkaisia toimenpiteitä. Järjestelmän käyttäminen vie aikaa ja on altis inhimillisille virheille. Näistä syistä järjestelmän käyttöönotto ei ole onnistunut, vaikka sitä on useampaan otteeseen yritetty vakiinnuttaa käyttöön. Emme siksi pysty raportoimaan yli 3 kuukautta odottaneiden lukumääriä.

 

Miten toimitaan, kun hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä ei voida antaa tarpeelliseksi katsottua aikaa lääkärin vastaanotolle?

Potilasta pyydetään ottamaan yhteyttä myöhemmin uudelleen.

 

Kuinka pitkälle lääkärien vastaanottojen varauskirjat on auki?

Lääkärien ajanvarauskirjat tehdään noin neljäksi-kuudeksi viikoksi eteenpäin. Käytännössä on osoittautunut, että jos kirjat tehtäisiin esim. 3 kuukaudeksi eteenpäin, tämä johtaisi lisätöihin aikojen perumisen ja vaihtamisen muodossa. Poissaoloja ei pystytä suunnittelemaan näin pitkälle eteenpäin, mihin vaikuttaa esimerkiksi ympärivuorokautinen päivystys, joka on asetettava etusijalle lääkäriresurssia jaettaessa. Työvuorosuunnittelua haastaa suuresti myös se, että määräaikaisia sijaisia on tällä hetkellä n. 60 % töissä olevista lääkäreistä. Lääkäreiden vaihtuvuus on suurta perustutkinnon jälkeiseen jatkokoulutukseen liittyvistä syistä, Rovaniemen terveyskeskuksella on kuitenkin valtakunnallisesti hyvä maine ja se on haluttu työpaikka nuorten lääkärien keskuudessa. 

Terveyskeskuslääkäreillä on päivystysvelvollisuus. Päivystystyö on virka-aikaisen työn lisäksi tehtävää työtä. Työ tapahtuu Lapin keskussairaalan yhteispäivystyksessä ympärivuorokautisesti, eli myös iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Lääkäreillä on mahdollisuus pitää vapaata sama tuntimäärä, minkä ovat päivystäneet. Tätä mahdollisuutta käytetään aktiivisesti ja se tukee työssäjaksamista. Samalla se kuitenkin vähentää päiväaikaista lääkäriresurssia. Lääkärinvirkoja lisättiin päivystyksen haltuunoton myötä, mutta virkalisäyksessä aliarvioimme lääkäreiden aktiivisuuden päivystysvapaiden pitämisessä.

 

Rovaniemen kaupungin toimenpiteet

Välittömänä toimenpiteena syys-joulukuun 2019 aikana tulemme käyttämään lääkärin kiireettömän vastaanoton ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta sekä virkalääkärien virka-ajan jälkeen tekemää lisätyötä. Mahdollisuuksien mukaan potilaalle tarjotaan valinnanvapaus palveluntuottajien suhteen. Samanaikaisesti terveydenhuollon palveluiden johto tarkistaa terveyskeskuksen lääkäriresurssin määrää suhteessa kiireettömän hoidon tarpeessa olevien potilaiden määrään ja tulee esittämään tarpeen mukaista lääkärin virkojen lisäystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa selvityksenään kaupunginhallitukselle .

Päätös

Matti Torvinen saapui klo 16:48 tämän asian käsittelyn aikana. 

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen. 

Valmistelija

 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Outi Palmén, avovastaanoton ylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 14.8.2019 § 115 esityksen lausunnoksi ja toimittaa sen lausuntonaan edelleen Lapin aluehallintovirastolle. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirastolle 31.8.2019 mennessä, uusi määräaika 6.9.2019. 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi