Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

ROIDno-2019-1764

Valmistelija

 • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto ja talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Velvoite viedä asia talousarviomuutoksena valtuustoon koskee sekä tavoitteita, että niiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 § 200 päättänyt, että toimialat valmistelevat esityksen toimenpiteistä vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseksi 23.8.2019 mennessä. Talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi syyskuun valtuustoon. Tässä kaupunginhallituksen talousarvion muutosesityksessä on huomioitu toimielinten talouden tasapainottamista koskevat päätökset.

Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennusteen tiedot on johdettu koko maan veroennusteesta ja Rovaniemen kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa ennuste vuoden 2019 verotulosta on n. 260 miljoonaa euroa. Verotulotilitykset eivät kuluvan vuoden osalta ole toteutuneet ennusteen mukaisesti ja muutokset liittyvät tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin ja niiden aiheuttamaan kunnallisverojen kertymävajeeseen. Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtävät ennakonpidätykset laskivat -1,1 % tammi-heinäkuussa. Ennakonpidätysten lasku johtuu tulorekisteri-ilmoittajien ilmoituspuutteista. Kuntaliiton arvioima ilmoitusongelmien aiheuttama kertymävaje kunnille on vuoden alusta lukien jo yli 400 miljoonaa euroa. Aiemmat ennusteet ovat lähteneet siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua siten, että kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kuntaliiton korjattu verotuloennuste Rovaniemen kaupungille n. 254 miljoonaa euroa eli verotulokertymä on jäämässä alle talousarvion n. 6 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupunginvaltuuston talousarviossa 2019 hyväksymä toimintakate (toimintamenot) ovat ylittymässä. Talousarvioon arvioitu toimintakatteen kasvu on 1,9 % ja heinäkuun loppuun mennessä toteutunut kasvu on 4,8 %. Määrärahat ovat ylittymässä eniten perusturva-, koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Määrärahamuutokset on esitetty oheisessa liitteessä ja siinä on määrärahalisäyksiä 11,5 M€ ja määrärahavähennyksiä 3,5  M€. Yhteenlaskettu lisäys käyttötalouden määrärahoihin on yhteensä n. 8,0 miljoonaa euroa. Investointiosaan lisätään kaupunginhallitukselle kohtaan osakkeet ja osuudet 0,7 M€ kaupungintalon remontointia varten.

Kaupungin talousarvioon arvioiduista rahoitustuotoista jää toteutumatta 1 miljoona euroa. Poistoja on tehtävä yhteensä 7,0 miljoonaa euroa talousarvioon arvioituja poistoja enemmän.

Muutosten vaikutus kaupungin talousarvion kokonaisuuteen on se, että toimintakate heikkenee - 372 miljoonaan euroon, vuosikate heikkenee -12 miljoonaan euroon ja  tuloslaskelman alijäämä kasvaa - 31 miljoonaan euroon. Toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee - 15 miljoonaa euroa, joka täytyy kattaa pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä. Liitteenä muutettu ulkoinen tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Kaupungin taseessa oleva kumulatiiivinen ylijäämä heikkenee 31 miljoonalla eurolla 14 miljoonaan euroon. Konsernin ylijäämä pienenee vastaavasti 31 miljoonalla eurolla 91 miljoonaan euroon (-25 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarviota muutetaan siten, että

 1. Peruskaupungin käyttötalousaosan määrärahoja lisätään liitteen mukaisesti yhteensä 8.042.499,19 euroa
 2. Verotuloarviota pienennetään 5.995.000 euroa
 3. Rahoitustuottoa pienennetään 1.000.000 euroa
 4. Poistoja lisätään 6.989.096,16 euroa
 5. Peruskaupungin investointeihin lisätään 700.000 euroa
 6. Muutetaan talousarvion käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa sekä investointiosaa oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne Juotasniemeä.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarviota muutetaan siten, että

 1. Peruskaupungin käyttötalousaosan määrärahoja lisätään liitteen mukaisesti yhteensä 8.042.499,19 euroa
 2. Verotuloarviota pienennetään 5.995.000 euroa
 3. Rahoitustuottoa pienennetään 1.000.000 euroa
 4. Poistoja lisätään 6.989.096,16 euroa
 5. Muutetaan talousarvion käyttötalousosaa, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa oheisten liitteiden mukaisiksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.00 - 16.27. Heikki Autto poistui tauon aikana.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi