Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Henkilöstöraportti vuodelta 2019

ROIDno-2020-959

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuotta 2019 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Sisältöä on kehitetty vuoden 2018 raportista saadun palautteen perusteella muun muassa siten, että tavoitteiden toteuman arviointiosuutta on laajennettu, raporttiin on lisätty tulevaa kehitystä koskevia arvioita, ja lisäksi on täydennetty palkka-asioita koskevia tilastoja.

Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 29 henkilöllä. Vuoden aikana teetetyn työn määrä väheni koko kaupungissa kolmella henkilötyövuodella. Perusturvapalvelujen ja sivistyspalvelujen toimialoilla henkilötyövuosien määrä kasvoi 29 htv:lla ja vastaavasti hallinnon ja teknisten palvelujen toimialalla, ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä tilaliikelaitoksessa vähennystä tuli 33 htv:n verran.

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 47,4 vuotta ja vuonna 2019 keski-ikä laski 46,1 vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 140 miljoonasta eurosta 145 miljoonaan euroon. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien ja koulutuskustannusten määrä vähenivät. Tätä selittää osaksi vuoden aikana toteutetut säästötoimenpiteet.

Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden väheni 15,98 (v. 2018) sairauspoissaolopäivästä 14,02 (v. 2019) päivään. Vuoden 2019 luku ei sisällä kuntoutustukipäiviä (entinen käsite määräaikainen työkyvyttömyyseläke). Kuntoutustukipäivät mukaan luettuna sairaispoissaoloja oli 15 työpäivää/htv vuonna 2019.  Sairauspoissaolojen määrä väheni kaikilla toimialoilla, ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä tilaliikelaitoksessa teknistä toimialaa lukuunottamatta. Erityisen suuri vähennys poissaoloissa tapahtui hallinnon toimialalla.

Vuorovaikutusta työyhteisöissä tuettiin dialogisilla menetelmillä ja henkilöstölle suunnatun ideakilpailulla. Osaamisen kehittämistä tuettiin muun muassa henkilöstökoulutuksen, itsenäisen opiskelun stipendien ja kielten opiskelun tuen muodossa. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia tuettiin muun muassa kulttuuri- ja liikuntaedun (180 euroa/vuosi) avulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat