Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Koronavirustilanteeseen varautuminen

ROIDno-2020-850

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 35 hyväksymän häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön 7 §:n mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtama häiriötilanteiden aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Kiireelliset kaupunginjohtajan erityistoimivallalla toteutetut toimenpiteet ja määräykset on saatettava ensi tilassa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tällöin kaupunginhallitus päättää, jäävätkö toimenpiteet voimaan vai kumotaanko ne osittain tai kokonaan tai ovatko ne voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.

Kuntaliiton selvitys koronavirusepidemian vaikutuksista kuntatalouteen on liitteenä.

Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri antavat kaupunginhallitukselle selonteon koronavirustilanteesta ja varautumisesta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö (Kv päätös 23.3.2020 § 35) otetaan käyttöön heti.

Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja esitteli yritystoiminnan tukeen liittyvän esityksen.

Hallintoylilääkäri Paula Reponen esitteli pandemian valmiussuunnitelmaa.

Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli Linkkarin aikataulumuutosesitystä.

Kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi esitteli hyte-palvelujen koordinointia epidemian aikana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Poikkeusolojen johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat