Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 LISÄPYKÄLÄ: Kiinteistöyhtiö Lappi Areenan kiinteistökorjausten rahoittaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2018-2088

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022 päättänyt (s.82), että rahoitusosan kaupunginhallitusta sitovia määrärahoja ovat lainanantoon osoitettu enimmäismääräraha (brutto). Kaupunki vastaa konsernin varainhankinnasta ja myöntää tarvittavat antolainat tytäryhteisöille kaupunginvaltuuston päättämän antolainojen kokonaismäärän puitteissa.

Vuoden 2020 talousarviossa on päätetty antolainasaamisten lisäyksi yhteensä 33,35 miljoonaa euroa, jolla määrällä on varauduttu tarvittaessa konserniyhteisöjen investointien rahoittamiseen (kaupungin rahoituslaskelma s. 85).

Kiinteistöyhtiö jäähalli on toistaiseksi suljettu ja näin ollen on hyvä ajankohta suorittaa kiinteistössä sen toiminnan kannalta välttämättömiä korjauksia. Kiinteistöyhtiö Lappi Areenan hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.3.2020 jäähallin korjaussuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle rahoituksen myöntämistä suunnitelman mukaisten korjausten toteuttamiseksi. Korjaussuunnitelman mukaan tehdään jäähdytysjärjestelmän uudistaminen, valaistusten muuttaminen led valaisimiin, lattioiden hiominen ja maalaus sekä purku ja tilamuutostöitä sekä mahdollisia muita LVI -korjaustöitä. Kokonaiskustannusarvio on n. 1.000.000 euroa. Kaupungilla on vastavakuutena yhtiölle myönnetyistä ja myönnettävistä lainoista yhtiön tonttiin kiinnitetyt panttikirjat yhteensä 4.100.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan Kiinteistöyhtiö Lappi Areenan kanssa tehtävän enintään 1.000.000 euron puitelainasopimuksen, sopimuksessa erikseen määriteltyjen peruskorjaustoimenpiteiden rahoittamiseksi. Rovaniemen kaupunki nimeää hankkeelle valvojan, jonka esityksestä kaupunginjohtaja voi päättää puitelainasopimuksen mukaisten lainaerien maksamisesta kiinteistöyhtiölle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Lappi Areena, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, Antti Lassila

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat