Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus hyvinvointipalvelut (lisäpykälä)

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Palvelualuepäällikkö Aikuisten ja työikäisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 10 Hinnantarkistus henkilökohtaisen avun ostopalvelujen ensimmäiselle optiokaudelle / Kotipalvelu Mehiläinen, 26.02.2020
§ 11 Hinnantarkistus henkilökohtaisen avun ostopalvelujen ensimmäiselle optiokaudelle / Debora Oy, 02.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/36660023, 19.02.2020
§ 12 Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/4839005, 02.03.2020

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 59 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / Attendo Mi-Hoiva Oy /Attendo Aihki, 24.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen/64630001, 24.02.2020
§ 34 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen/01440014, 24.02.2020
§ 35 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490146, 24.02.2020
§ 36 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490017, 24.02.2020
§ 38 Vastaavan farmaseutin toimen muuttaminen farmaseutin toimeksi/10770001, 02.03.2020
§ 39 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490065, 02.03.2020
§ 40 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490096, 02.03.2020
§ 41 Osastonhoitajan viran täyttäminen/37910010, 02.03.2020
§ 42 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490108, 02.03.2020
§ 43 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490102, 02.03.2020
§ 46 Laitoshuoltajan toimen täyttäminen/25410002, 02.03.2020
§ 47 Laitoshuoltajan toimen täyttäminen/25410007, 02.03.2020
§ 50 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493052, 12.03.2020
§ 56 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/46490050, 17.03.2020
§ 57 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/12530007, 17.03.2020
Muu päätös:
§ 48 Hoitokoti Toivonpuisto Oy / Ilmoitus toiminnnan laajentamisesta, 10.03.2020

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 12 Sopimus työterveyshoitajan työpanoksesta, 24.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen / 53042008, 19.02.2020
§ 11 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen / 46490074, 19.02.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 44 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen laitoshoidon palvelujen option käyttö, 26.02.2020
§ 45 Lastensuojelulain mukaisen ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon palvelujen option käyttö, 26.02.2020
§ 46 Lastensuojelun avohuollon tukitoimien sekä sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden palvelujen option käyttö, 26.02.2020
§ 47 Lastensuojelun ympärivuorokautisen vaativan tason laitoshoidon palvelujen option käyttö, 26.02.2020
§ 61 Yksilöllinen tehostetun palveluasumisen suorahankintasopimus Yrjö & Hanna Oy, 12.03.2020
§ 62 Farmaseutin toimen vakinainen täyttölupa/10770001, 12.03.2020
§ 64 Mahasuolikanavan tähystykset kokonaispalveluna hankintapäätös, 23.03.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Olennainen muutos tehtävissä /46490014, 26.02.2020
§ 48 Lähihoitajan toimen vakinainen täyttölupa/73493052, 26.02.2020
§ 49 Terveyskeskushammaslääkärin viran vakinainen täyttölupa/53046002, 26.02.2020
§ 54 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen osastonhoitajan toimeksi/46490155, 12.03.2020
§ 55 Asiakassihteerin toimeen vakinaistaminen/02400003, 12.03.2020
§ 56 Sosiaaliohjaajan viran vakinainen täyttölupa/48337013, 12.03.2020
§ 60 Suunnittelijan tehtäväpälkan tarkistaminen määräajaksi/64915006, 12.03.2020
§ 63 Hälytysrahan korottaminen määräajaksi ikäihmisten, aikuisten ja työikäisten sekä lapsiperheiden palveluissa, 17.03.2020
§ 65 Johdon assistentin tehtäväpalkan määrittäminen/11400009, 23.03.2020
§ 67 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390057, 23.03.2020
§ 68 Sosiaalityöntekijän viran vakinainen täyttölupa/48390064, 23.03.2020
§ 70 Palvelualuepäällikön varahenkilön määrääminen/73731005, 23.03.2020
Muu päätös:
§ 58 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / liikkumisen apuvälineet, 12.03.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat