Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Palveluvastaavan viran perustaminen / Ikäihmisten palvelualue

ROIDno-2020-813

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Vuoden 2020 talous- ja toimintasuunnitelmassa yhtenä painopisteenä on kotihoidon saatavuuden turvaaminen. Kotihoidon toiminta on ydintoimintaa ja kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamiseksi toimintasuunnitelmassa on varauduttu lisäämään kotihoidon henkilöstöä omassa toiminnassa. Palveluvastaavan resurssi  tarvitaan tasaamaan nykyisten kotihoidon tiimien alaismääriä ja varautumaan henkilöstömäärän kasvun kotihoidossa. 

Selostus asiasta. 

Viime vuonna lisääntyvä tarve katettiin paljolti ostopalveluilla. Kotihoidon asiakaspalvelutunnit kasvoivat vuonnana 2019 edelliseen vuoteen nähden 21 % ja kotisairaanhoidon 13 %.  Tästäkin huolimatta kotihoidossa on jatkuvasti jouduttu tilanteisin, jossa myöskään ostopalvelut eivät ole voineet ottaa uusia asiakkaita vastaan. Tällä hetkellä kotihoidossa on kolme aluetiimiä ja 1.4. 2020 alkaen neljä (Kairatiimi) Aluetiimeissä alaisten määrä vaihtelee 30 – 50 henkilön välillä ja erityisesti isoimmissa tiimeissä esimiesten työaika on riittämätön. Kotihoitoon on siirtynyt palvelurakenteen muutoksen myötä henkilöstöä ja nyt on tarve tarkastella tiimialujaon toimivuus huomioiden myös Kairatiimin siirtyminen 1.4. 2020 omaksi toiminaksi. Tavoitteena kotihoidossa on muuttaa tiimialuejakoa siten, että kotihoidossa toimii  yhteensä viisi  aluetiimiä. Samanaikaisesti  kehitetään alueiden sisälle pientiimejä, jolla vaikutetaan hoitajavaihtuvuuteen ja näin tuetaan asiakaslähtöistä toimintaa ja  palvelun jatkuvuutta.  Uusi aluejako ja pientiimien kehittäminen edistää myös henkilöstön oman työn hallinnan kokemista ja itseohjautuvuutta.

Palveluvastaavan tehtävään sisältyy julkista valtaa sisältäviä tehtäviä muun muassa asiakkaiden palvelupäätösten tekemistä, mikä vaatii virkasuhteessa toimimista. 

Valmistelijan esitys:
Perusturvalautakunta päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa palveluvastaavan viran ikäihmisten palvelualueelle 1.4.2020 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena palveluvastaavan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Päätös

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marjo Rundgren ja varapuheenjohtaja Hilpi Ahola osallistuivat asian esittelyyn.

Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies Anneli Ylitalo, henkilöstösuunnittelija, palvelualuepäällikkö 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat