Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön viran perustaminen

ROIDno-2019-3804

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 16.3.2020 § 97 sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueista. Päätöksen mukaan lapsiperheiden ja aikuisten ja työikäisen palvelualueet yhdistyvät yhdeksi perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueeksi 1.4.2020 alkaen.  

Hallintosäännön 27§:n mukaan palvelualueita johtaa palvelualuepäällikkö. 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueelle tulee perustaa palvelualuepäällikön virka. Kaupunginhallitus on päättänyt 11.11.2014 § 476 että palvelualuetta johtavan viranhaltija tehtävänä on vastata toimialajohtajan alaisuudessa:

1. palvelualueen organisaation sekä sen toiminnan, talouden ja hallinnon johtamisesta lautakunnan hyväksymien
tulosohjausasiakirjojen mukaisesti;
2. palvelualueen omasta palvelutuotannosta ja palveluhankinnoista;
3. palvelualueen osalta lautakunnan päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja seurannasta;
4. eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä sekä ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja viestinnästä,
5. toiminnan kehittämisestä sekä organisaation työhyvinvoinnista.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että palvelualueiden johtajien yleisenä kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunta-alan ja palvelualueen tuntemus sekä hyvä johtamistaito.

Hallintosäännön 55§:n mukaan lautakunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta ja hallintosäännön 56§:n mukaan kelpoisuusehdoista päätetään virkaa perustettaessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuepäällikön viran 1.4.2020 alkaen ja vahvistaa viran kelpoisuusehdot: kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunta-alan ja palvelualueen tuntemus sekä hyvä johtamistaito.

Päätös

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja Marjo Rundgren ja varapuheenjohtaja Hilpi Ahola osallistuivat asian esittelyyn.

Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

henkilöstösuunnittelija, talouspäällikkö, taloussuunnittelijat, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat