Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

ROIDno-2020-913

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus sekä siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntalain mukaan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen tulee sisällyttää konsernitilinpäätös liitteineen.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä tarvittaessa talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.

Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään vuoden 2019 talousarviossa olleen organisaatiorakenteen mukaisesti: 

  • kaupunginhallituksen alaisten hallinto ja viranomaistoimintojen sekä lautakuntien talouden ja toiminnan toteutuminen
  • tilaliikelaitoksen sekä ruoka ja puhtauspalvelujen talouden ja toiminnan toteutuminen
  • merkittävimpien tytäryhtiöiden ja kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen talouden ja toiminnan toteutuminen

Kaupungin kokonaistuloksen muodostavat hallinnon, lautakuntien, tilaliikelaitoksen ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteenlaskettu tulos. Konsernitilinpäätöksessä emokaupungin tilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tilipäätöskirjan alussa esitettyyn konsernirakenteeseen kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikauden tulos oli - 31,6 miljoonaa euroa. Kaupungin tulosta heikensi mm. verotulotilitysten jääminen n. 7,8 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion sekä käytöstä poistettujen rakennusten kertapoistot, joita kirjattiin n. 5,3 miljoonaa euroa. 

Toimintatulot olivat yhteensä 54,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 2 miljoonaa euroa (3,9 %). Toimintamenot olivat yhteensä 426,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 17,4 miljoonalla eurolla (+ 4,3 %).  Eniten kasvoivat palvelujen ostomenot n. 8,7 miljoonaa euroa (+ 4,2 %), henkilöstömenot 5,0 miljoonaa euroa (+ 3,6 %) ja vuokramenot 2,5 miljoonaa euroa (+ 15,3 %). Näin ollen nettomenojen kasvuksi oli 15,4 miljoonaa euroa. 

Verotulot, valtionosuudet ja muut rahoitustulot olivat yhteensä 359,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 9,6 miljoonaa euroa (+ 2,7 %). Kaupungin rahoitustulot eivät riittäneet kaikkien toimintamenojen kattamiseen ja kaikki investoinnit katettiin lainarahoituksella. 

Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi n. 51,0 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 251,5 miljoonaa euroa (3985 euroa/asukas) ja koko konsernissa 319,8 miljoonaa euroa (5068 euroa/asukas). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat yhteensä 62,2 miljoonaa euroa, josta peruskaupungin investointien osuus oli 19,6 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen konserniyhteisöt saavuttivat pääsääntöisesti niille asetetut tulostavoitteet ja ilman kaupunkia konserniyhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli 10,2 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan kaupunki  niin koko Rovaniemi konsernin alijäämäksi muodostui - 20,8 miljoonaa euroa. Rovaniemi konsernin merkittävimmät ylijäämät olivat Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (4,6 miljoonaa euroa), Ounastähti kehittämiskuntayhtymän (Rovaniemen osuus 1,9 miljoonaa euroa), Rovaniemen kylien kehittämissäätiön (1,9 miljoonaa euroa) sekä Rovakaira Oy:n (Rovaniemen osuus 1,1 miljoonaa euroa) ylijäämät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupungin hallitus päättää,

  1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen -31 570 030,51 euroa käsittelystä, että puretaan teknisen lautakunnan poistovarausta 312 875,84 euroa, puretaan kaupunginhallituksen poistovarausta 9 827,69 euroa ja tilikauden alijäämä -31 247 326,98 euroa kirjataan peruskaupungin taseen oman pääoman edellisten tilikausien  yli-/alijäämätilille. Vastaavasti konsernin tilikauden alijäämä -20 785 624 euroa kirjataan konsernitaseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
  2. hyväksyy ja allekirjoittaa liitteenä olevan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
  3. saattaa tilinpäätöksen edelleen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuustolle käsiteltäväksi
  4. oikeuttaa talous ja kehittämisyksikön tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen valtuustokäsittelyä

Päätös

Esittelypuheenvuoron käyttivät kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas, toimialajohtaja Antti Lassila ja toimialajohtaja Jukka Kujala.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilintarkastus yhteisö KPMG Oy Ab, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat