Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Vaara

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jukka Vaara pyytää 21.10.2019 lähettämällään kirjeellä eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Jukka Vaaralle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 11.11.2019 alkaen,
  • toteaa, että Keskustan valtuustoryhmän varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään puolueen valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat