Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 372 Eroaminen liikelaitoksen johtokunnan jäsenen / varajäsenen tehtävästä / Simoska, Teräs, Helistekangas, Jääskeläinen, Keränen, Raivio, Piippola ja Ramberg

ROIDno-2017-2269

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Maarit Simoska, NIna Teräs, Erkki Helistekangas, Leena Jääskeläinen, Miikka Keränen, Jaakko Raivio, Ameli Piippola ja Henri Ramberg pyytävät 23.10.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja varajäsenyydestä seuraavalla perusteella: "Mielestämme kaupunginhallitus ja viranhaltijat eivät ole ottaneet johtokunnan  lausuntoja tilahallinnan uudistamisesta  huomioon eikä kanssamme ole keskusteltu asioista lainkaan. Talousarviossa  esitetyt tilahallintaan kohdistuvat säästötoimet eivät perustu todellisiin laskelmiin ja valmisteluun liittyviä asiakirjoja ei ole olemassa. Olemme erityisen huolissamme henkilöstön jaksamisesta  irtisanomis- ja ulkoistuspäätösten aiheuttamasta epävarmuustilanteesta  sekä osaamisen karkaamisesta kaupunkikonsernista."

Kaupunginlakimiehen lausunto:

Sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän voi erota kesken toimikauden ainoastaan pätevästä syystä. Eron myöntää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu valtuustolle. Eli johtokunta jatkaa tehtävässään siihen asti, kunnes ero on myönnetty.  Sovellettu lainkohta: kuntalaki 70.3§.

Kaupunginvaltuuston on 17.6.2019 § 49 päättänyt, että tilaliikelaitoksen toiminta kuntalain 65 §:n mukaisena liikelaitoksena lakkaa 1.1.2020 alkaen ja toiminta organisoidaan kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Tarkemmasta toiminnan organisoinnista ja tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus, tarvittavat muutokset hallintosääntöön esitetään valtuustolle päätettväksi hallintösäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 80, 19.2.2018 § 8, 19.3.2018 § 24 ja 18.2.2019 § 4 valinnut liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Maarit Simoska Helena Lääkkö Keskusta
Vpj Nina Teräs Jenniina Heikkilä Kokoomus
J Miikka Keränen Jorma Kuistio Vihreät
J Leena Jääskeläinen Hannele Simonen Kokoomus
J Seija Hiltunen Ameli Piippola SDP
J Erkki Virtanen Timo Haapa-aro Keskusta
J Erkki Helistekangas Jukka Vaara Keskusta
J Jaakko Raivio Ari Rantala PS
J Markus Korjonen Henri Ramberg Vas.

 

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.  Valtuusto valitsee johtokuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021.

Vaalikelpoisuus

Kuntalain 31 § 3 ja 4 momentin mukaan valtuusto voi päättää, että muu toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä ja että johtokunnan jäsenet tai osa sen jäsenistä valitaan valtuuston määrittämien perusteiden mukaisesti kunnan asukkaiden, kunnan henkilöstön tai palvelujen käyttäjien esityksestä.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yhdeksänjäsenisen johtokunnan jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään neljä (4) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää  Maarit Simoskalle, Nina Teräkselle, Erkki Helistekankaalle, Leena Jääskeläiselle, Miikka Keräselle, Jaakko Raiviolle, Ameli Piippolalle ja Henri Rambergille eron 1.1.2020 lukien liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varajäsenen tehtävästä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat