Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

ROIDno-2019-2493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen on jättänyt 21.8.2019 kirjaamoon kaupunginvaltuustolle osoitetun seuraavan ilmoituksen: "Ilmoitan irtisanoutuvani Rovaniemen kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lähtien eläkkeelle siirtymisen vuoksi."

Kuntalain pykälissä 38 ja 41 määrätään kunnanjohtajasta tai pormestarista seuraavaa:

38 § Kunnan johtaminen

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari.

41 § Kunnanjohtaja

Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Jos kuntaan valitaan pormestari ja kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtaja siirretään jäljellä olevaksi määräajaksi toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet edut.

Kaupungin hallintosääntö määrää kaupunginjohtajan tehtävästä seuraavaa:

41 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

43 § Kelpoisuusvaatimukset

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

44 § Haettavaksi julistaminen

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.

45 § Virkasuhteeseen ottaminen

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamista koskevat toimivaltamääräykset:

Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan palkasta.

Rovaniemen kaupungissa voimassa olevan hallintosäännön KV 29.5.2017/45§ mukaan kaupunginjohtaja voidaan valita vain toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunginjohtajaa ei nykyisen hallintosäännön voimassa ollessa voida valita määräaikaiseen virkasuhteeseen, vaikka sen katsottaisiin olevan harkinnan perusteella tarkoituksenmukaista. Voimassa oleva hallintosääntö rajoittaa siten harkintavaltaa kaupunginjohtajan virkasuhteen keston osalta. Jotta harkittavaksi voisi ylipäätänsä tulla kaupunginjohtajan viran täyttäminen määräaikaisesti, tulee hallintosäännön 45 §:ää muuttaa siten, että se mahdollistaa kaupunginjohtajan valinnan myös määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Liite 1. Luonnos hakukuulutukseksi 

Liite 2. Mercuri Urvalin yhteistyöehdotus

Päätösehdotus

Esittelijä

Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen eron kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lukien,
 • valtuusto vahvistaa kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon,
 • voimassa olevan hallintosäännön (KV 29.5.2017) 45 §:n 2. momentti muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla: “Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan. Kaupunginjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi voimassa olevaan tai määräajan voimassa olevaan virkasuhteeseen sen mukaisesti, miten valtuusto erikseen päättää.” ja, että
 • kaupunginjohtajan avoimeksi tuleva virka täytetään määräaikaisesti ja määräajan pituudesta päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että

 • kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi välittömästi valtuuston kokouksen jälkeen liitteen 1 mukaisella hakukuulutuksella, kaupunginhallituksen puheenjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat muutokset hakukuulutukseen valtuuston päätöksen jälkeen,
 • viran hakukuulutus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin nettisivuilla, Lapin Kansassa, Kalevassa, Helsingin Sanomissa, Kuntarekryssä, Mol.fi, Kuntalehdessä aikataulun niin salliessa, sekä muissa kanavissa mahdollisuuksien mukaan,
 • haku on avoinna 10.9.-10.10.2019,
 • tehtävää haetaan hakuajan puitteissa Kuntarekryn sähköisen kanavan kautta, tai ilmoittamalla kiinnostuksena Mercuri Urvalille
 • päättää, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutoksen, kaupunginjohtaja valitaan enintään kahdeksan vuoden määräajaksi siten, että virkakausi jakautuu viiden (5) vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen ja sitä kaupunginhallituksen harkinnan mukaan mahdollisesti seuraavaan kolmen (3) vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen;
 • päättää, että hakijoita pyydetään toimittamaan palkkatoive ja, että palkkauksesta päätetään johtajasopimuksen laatimisen yhteydessä;
 • päättää valita haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, yhden (1) edustajan kustakin hallitusryhmästä sekä yhden (1) edustajan kustakin valtuustoryhmästä. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja Antti Määttä. Läsnäolo-oikeus myönnetään myös Mercuri Urvalin konsulteille Johanna Massalle ja Sanna Aikiolle;
 • päättää Mercuri Urvalin kanssa solmittavan konsulttisopimuksen sisällöstä liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 • valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen eron kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lukien,

 • valtuusto vahvistaa kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kunnallishallintoon,

 • voimassa olevan hallintosäännön (KV 29.5.2017) 45 §:n 2. momentti muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla: “Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan. Kaupunginjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi voimassa olevaan tai määräajan voimassa olevaan virkasuhteeseen sen mukaisesti, miten valtuusto erikseen päättää.” ja, että

 • kaupunginjohtajan avoimeksi tuleva virka täytetään 6 vuoden määräajaksi.

 

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että

 • kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi välittömästi valtuuston kokouksen jälkeen liitteen 1 mukaisella hakukuulutuksella, kaupunginhallituksen puheenjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittavat muutokset hakukuulutukseen valtuuston päätöksen jälkeen,

 • viran hakukuulutus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin nettisivuilla, Lapin Kansassa, Kalevassa, Helsingin Sanomissa, Kuntarekryssä, Mol.fi, Kuntalehdessä aikataulun niin salliessa, sekä muissa kanavissa mahdollisuuksien mukaan,

 • haku on avoinna 10.9.-10.10.2019,

 • päättää, että hakijoita pyydetään toimittamaan palkkatoive ja, että palkkauksesta päätetään johtajasopimuksen laatimisen yhteydessä;

 • päättää valita haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, yhden (1) edustajan kustakin hallitusryhmästä sekä yhden (1) edustajan kustakin valtuustoryhmästä. Haastattelutyöryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja Antti Määttä. Läsnäolo-oikeus myönnetään myös Mercuri Urvalin konsulteille Johanna Massalle ja Sanna Aikiolle;

 • päättää Mercuri Urvalin kanssa solmittavan konsulttisopimuksen sisällöstä liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi Anja Joensuun, Susanna Junttilan, Sanna Luoman, Juhani Juuruspolven, Terhi Heikkilän, Harri Rapon, Esko-Juhani Tennilän, Jaakko Portin, Timo Tolosen, Kalervo Björbackan, Miikka Keräsen, Raimo Miettusen ja Matti Torvisen.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 2.9.2019 § 288 esittää valtuustolle,​ että

 • valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen eron kaupunginjohtajan virasta 1.9.2020 lukien,​
 • valtuusto vahvistaa kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kunnallishallintoon,​
 • voimassa olevan hallintosäännön (KV 29.5.2017) 45 §:n 2. momentti muutetaan kuulumaan seuraavalla tavalla: “Valtuusto valitsee kaupunginjohtajan. Kaupunginjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi voimassa olevaan tai määräajan voimassa olevaan virkasuhteeseen sen mukaisesti,​ miten valtuusto erikseen päättää.” ja,​ että
 • kaupunginjohtajan avoimeksi tuleva virka täytetään 6 vuoden määräajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Haastattelut kaupunginjohtajan virkaan pidetään 4.-8.11. Haastattelujen jälkeen on tarpeen päättää valintaprosessin jatkamisesta ja soveltuvuusarvioitavista hakijoista. Koska haastattelutyöryhmä suorittaa haastattelut, on tarkoituksenmukaista, että se voisi myös päättää hakijoille tehtävistä soveltuvuusarvioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa 2.9.2019 asettamansa haastattelutyöryhmän päättämään soveltuvuusarviointien toteuttamisesta kaupunginjohtajan virkaan haastatelluille hakijoille.

Päätös

Kehitysjohtaja Riitta Erola poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat