Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 377 Konserniviestinnän kehittäminen

ROIDno-2019-3217

Valmistelija

  • Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö, riikka.heikkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin viestintä vastaa konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin kehittämisestä ja koordinoinnista. Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman tavoitteiden mukaisesti (mm. konsernirakenteiden virtaviivaistaminen) viestintäpalveluissa on selvitetty viestintäyhteistyön kehittämistä ja resurssien kustannustehokasta käyttöä konsernitasolla. 

Rovaniemen kaupunki ja tytäryhtiö Napapiirin energia ja vesi (Neve) tekevät yhteistyötä muun muassa päivittäis- ja kriisiviestinnässä sekä kaupunkibrändin kehittämisessä. Kaupunki ja Neve ovat ttu-ohjelman mukaisesti selvittäneet viestintäyhteistyön jatkokehittämistä. Käytännössä kyse olisi Neven viestintäsuunnittelijan siirtymisestä vanhana työntekijänä kaupungin viestintäpalveluihin, joka vastaisi jatkossa palvelusopimuksen mukaisesti yhtiön viestinnästä. Palvelusopimus tehtäisiin kahden vuoden määräajaksi, jonka jälkeen se jatkuisi toistaiseksi voimassaolevana.

Sekä kaupunki että Neve näkevät useita hyötyjä samasta yksiköstä käsin toimimisessa. Yhdistämisellä turvattaisiin nykyistä paremmin konserniviestinnän sisällöntuotantoresurssit (muun muassa sijaisuudet sekä kriisi- ja häiriötilanneviestinnän hoitaminen) ja kehitettäisiin konserniviestinnän johtamista sekä parannettaisiin viestinnän osaamista ja jakamista. Lisäksi tavoitteena on asiakkaiden parempi palvelu, kampanjayhteistyön lisääntyminen, viestinnän suunnittelun paraneminen, järjestelmä- ja palveluhankintojen yhdenmukaistuminen, brändinhallinnan tehostuminen sekä media- ja sidosryhmäyhteistyön paraneminen. Toiminnan uudistamisen lisäksi tavoitteena ovat kustannussäästöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimusluonnoksen ja henkilösiirtosopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan ne, ja antaa kaupunginjohtajalle oikeuden päättää tarvittaessa vähäisistä muutoksista palvelusopimukseen
  • perustaa henkilöstösiirtoon liittyen viestintäsuunnittelijan vakanssin, jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Päätös

Viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat