Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 385 LISÄPYKÄLÄ: Edustajan nimeäminen Arktiseen neuvottelukuntaan (lisäpykälä)

ROIDno-2019-3281

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtioneuvoston kanslia on asettamassa uudelleen Arktisen neuvottelukunnan.

Arktisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.10.2019. Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa ja edistää sen tavoitteiden toteutumista. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu myos tehdä tunnetuksi arktisia kysymyksiä ja kirkastaa Suomen arktista identiteettiä. Neuvottelukunta on käsitellyt säännöllisesti kansainvlistä arktista politiikkaa koskevia kysymyksiä.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus laatii uuden arktisen politiikan strategian, joka ottaa huomioon pitkäjanteisesti Suomen tavoitteet alueella ja tarvittavat toimintaresurssit. Suomen edellinen arktinen strategia on vuodelta 2013. Pääministeri Sipilän hallitus linjasi strategian painopisteitä vuonna 2016, ja hallitus hyväksyi maaliskuussa 2017 strategian päivityksen toimenpidesuunnitelman.

Uudelleen asetettavan Arktisen neuvottelukunnan päätehtävänä on tukea uuden arktisen politiikan strategian laatimista ja strategian toimeenpanon toteutumisen seurantaa aiempien tehtävien lisäksi. Uuden arktisen politiikan strategian valmistelua ohjaa pääministeri Antti Rinteen asettama ohjausryhmä, jossa on edustaja kaikista ministeriöistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministerin valtiosihteeri Raimo Luoma. Strategian valmistelu on poikkihallinnollista, ja se tehdään laajasti sidosryhmiä kuullen. Arktisen neuvottelukunnan työ tukee strategian valmistelua ja sen toteutumisen seurantaa. Neuvottelukunta asetetaan hallituskauden ajaksi.

Rovaniemen kaupunkia pyydetaan nimeämään edustaja Arktiseen neuvottelukuntaan. Ehdotukset nimettäviksi henkilöiksi pyydetan toimittamaan valtioneuvoston kansliaan 8.11.2019 mennessa. Ehdotuksia tehdessä pyydetään huomioimaan laki naisten ja miesten valisestä tasa-arvosta (609/1986).

Rovaniemen kaupungin edustajana neuvottelukunnassa on ollut kaupunginhallituksen 19.12.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajan Arktiseen neuvottelukuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Arktiseen neuvottelukuntaan Rovaniemen kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen.

Tiedoksi

Ilmoitus valtioneuvoston kansliaan 8.11.2019 mennessa.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat