Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 387 LISÄPYKÄLÄ: Ikäihmisten asuminen / Palvelutalo Näsmänkiepin korvaavat tilat (lisäpykälä)

ROIDno-2018-2695

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
Marjut Eskelinen, vs. palvelualuepäällikkö, marjut.eskelinen@rovaniemi.fi
Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Asumisen nykytila ja riskit

Ikäihmisten asumispalveluiden strateginen suunnitelma vuosille 2016-2018 hyväksyttiin perusturvalautakunnassa 31.5.2016. Palveluiden uudistamiseksi linjattiin tuolloin mm., että kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus samanikäisistä nostetaan 93 %:iin vuoteen 2019 mennessä. Tällä hetkellä osuus on 91,3 %, joten kirittävää vielä on. Ympärivuorokautisessa ikäihmisten asumisessa (laitos+palveluasuminen) tavoitellaan 100 paikan vähennystä vuoteen 2019 mennessä, kuitenkin niin, että samanaikaisesti lisätään kevyempiä asumisen muotoja. Vuonna 2016 ympärivuorokautisia palveluasumisen paikkoja oli noin 500, tällä hetkellä paikkoja on käytössä (ml. jaksohoito) noin 470. Laitoshoidon määrä on vähentynyt n. 40 paikkaa. Kevyemmän, ns. tavallisen palveluasumisen paikkoja on lisätty; vuonna 2016 niitä oli 30, nyt 60. Rautiosaaren palvelutalosta luovuttiin alkuvuodesta kokonaan ja tilalla on vuokratilat. Pääpaino asumisessa on ostopalveluissa ja vuonna 2016 linjaus olikin, että osuudet pysyisivät ennallaan. Myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä vammaisten henkilöiden palveluasuminen järjestetään pääsääntöisesti ostopalvelujen turvin.

Nykyinen palvelurakenne sisältää merkittäviä riskejä Rovaniemen kaupungin näkökulmasta. Palveluasumista tarvitseva asiakas, ikäihminen, päihde- tai mielenterveyskuntoutuja tai vammainen henkilö, ohjataan asumaan siihen yksikköön, jossa kulloinkin on tilaa. Vaikka asiakas hyötyisi kevyemmästä asumisen muodosta, sitä ei välttämättä ole mahdollista järjestää. Asiakkaat siis ohjautuvat raskaampiin palveluihin, mikä edelleen vääristää palvelurakennetta. Palvelurakenteen näkökulmasta riskit voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Asiakkaan valinnanvapaus ei toteudu

 • Oman toiminnan osaaminen on rajallista

 • Ennaltaehkäisevää toimintaa on haastava toteuttaa

 • Kehitys pysähtyy, mikäli ei saada lisää paikkoja

 • Asiakas keskiössä- ajattelu ei toteudu

 • Asiakkaat ohjautuvat raskaimpiin palveluihin, mikä vääristää palvelurakennetta

Tämän hetkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ydinkysymyksenä on ollut valinnanvapaus ja nykyisellään se ei Rovaniemellä toteudu.

Asumisen näkökulmasta riskinä on myös:

 • Kotona asumista on haasteellista lisätä, kun ei ole sopivia tiloja, esimerkiksi kuntouttavaan jaksohoitoon

 • Hintariski

 • Sopimustilariski (esimerkiksi mahdollinen häätö tai vuokran nopea nousu)

 • Markkinoiden keskittyminen ja sen kautta heikko neuvotteluasema

 • Kriisitilanteisiin varautuminen hankalaa  

 • Palvelurakenneuudistus pysähtyy

 • Laadun hallinnan riskit

Ikäihmisten palvelualueella omat hoiva- ja palveluasumisen kiinteistöt Näsmäntiellä tulevat muutaman vuoden sisällä ns. tiensä päähän ja tuolloin toiminnalle on löydyttävät uudet tilat. Jos Näsmäntiestä luovutaan, tulee tilalle olla jo suunniteltuna korvaavaa asumista omana toimintana. Muussa tapauksessa joudutaan aikataulusyistä lisäämään ostopalveluita, mikä edelleen kasvattaa edellä mainittuja riskejä.

 

Tavoitteet ja rakennemuutos lyhyellä aikavälillä

Kokonaisuudessa asumispalveluiden paikkatarve ei tule merkittävästi muuttumaan tulevien vuosien aikana, vaikka väestö ikääntyykin. Tämä johtuu palvelurakennemuutoksesta. Riskienhallinnan ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta ostopalveluiden osuutta tulee kuitenkin merkittävästi vähentää nykyisestä ja kohdistaa sitä palveluihin, joissa ei ole enää riskiä raskaampiin palveluihin siirtymiselle (Liitteenä tiivistelmä NHG:n selvityksestä).

Rovaniemen osalta kokonaispaikkatarve tulee olemaan noin 760 paikkaa, kun nyt (selvityksen tekohetkellä) paikkoja on 783. Suurin muutos tulee olemaan siirtyminen kohti kevyempää asumista sekä omissa ja pitkäaikaisella sopimuksella vuokratuissa tiloissa toimivan asumisen osuuden noin kaksinkertaistaminen (209 → 425) ja ostopalveluiden määrän vähentäminen (574 → 335).

Seuraavassa vaiheessa Rovaniemen kaupungin tulee toteuttaa tarveselvitys lyhytaikaiselle asumiselle, jossa selvitetään nykyisen kiinteistökannan kunto, sopimustilanteet ja käyttötarkoitus ja -mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Tarveselvitys tullaan toteuttamaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämän pohjalta tehdään päätös lyhytaikaisen asumisen järjestämisestä, joka pitää sisällään mm. päätökset toiminnan uudelleenorganisoinnista sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Näsmäntien tuleva profiili on selvillä kevään 2019 aikana.

Asumispalveluiden kilpailuttamisen suunnittelu käynnistetään 2018 lopussa ja tavoitteena on toteuttaa asumispalveluiden rakennemuutosta tukeva kilpailutus vuoden 2019 aikana niin, että nykyisen kilpailutusjakson päätyttyä vuoden 2019 lopussa rakennemuutos voidaan käynnistää hallitusti.

Myös lyhytaikaiseen asumiseen tulee jatkossa panostaa enemmän. Suunnitelmissa on järjestää toiminta omana toimintana, jotta voidaan välttää ostopalveluihin liittyvät riskit. Lyhytaikainen asuminen ja siihen panostaminen on edellytys palvelurakennemuutoksen läpivientiin.

Strategisen suunnitelma muunnetaan operatiiviseksi monimuotoisen asumisen kokonaissuunnitelmaksi. Onnistuneen muutoksen varmistamiseksi valmistellaan kokonaissuunnitelman operatiivisen toimeenpanon tiekartta, joka pitää sisällään muutoksen aikataulutetut tavoitteet, välitavoitteet sekä mittarit onnistumiselle.

 

Tavoitteet ja rakennemuutos pitkällä aikavälillä 

Pitkällä aikavälillä Rovaniemellä suunnitellaan asumispalvelukorttelin käynnistämistä. Tämä on yksi elementti palvelurakenneuudistuksen läpiviennissä, mutta se tukee myös kevyen asumisen lisäämisessä sekä lyhytaikaisen asumisen osuuden kasvattamisessa.

Korttelin perustaminen edellyttää seuraavia työvaiheita:

 • Tarveselvityksen käynnistäminen

 • Korttelimallin suunnittelu sisältäen seuraavat elementit:

  • Integraatio monikäyttöisiin taajamakortteleihin

  • Aktiivinen ympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä ja itsehoitoisuutta

  • Kotiin vietävät palvelut alueen asukkaiden tarpeen mukaan

  • Tavoite kehittää porrastettu rakenne palvelukorttelin myötä. Sisältäen esimerkiksi:

   • Solutyyppistä asumista  

   • Jaksohoitoa (tilapäistä asumista) 

   • Kotiin vietäviä palveluita ja kotihoitoa

   • Henkilöstöresurssin laajempi ja parempi hyödyntäminen sekä korttelissa että ympärillä

  • Työtoiminnan uudenlainen järjestely

  • Mahdollistaa uusia toimintatapoja; esimerkiksi tarjotaan asumista opiskelijoille, joilla osallistuminen toimintaan voisi olla osa vuokraa

 • Korttelin rakentaminen

 • Korttelin käyttöönotto

 • Muiden kiinteistöjen suunnittelu ja päätökset toteutuksesta

 • Muiden kiinteistöjen rakentaminen

 

Valmistelijoiden esityksenä on, että perusturvalautakunta päättää asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-2022 seuraavasti: 1. lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi toiminnaksi ja näiltä osin myös ostopalveluita vähennetään ja 2. pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm. asumispalvelukorttelilla. Lisäksi perusturvalautakunta päättää käynnistää lyhytaikaisen asumisen tarveselvityksen (koskien sekä ikäihmisten että erityisryhmien asumista) syksyn 2018 aikana. Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset keväällä 2019 toiminnan uudelleen organisoinnista sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Edelleen perusturvalautakunta päättää käynnistää pitkän aikavälin rakennemuutokseen liittyen asumispalvelukorttelin tarveselvityksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-2022 seuraavasti: 1. lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi toiminnaksi ja näiltä osin myös ostopalveluita vähennetään ja 2. pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm. asumispalvelukorttelilla. Lisäksi perusturvalautakunta päättää käynnistää lyhytaikaisen asumisen tarveselvityksen (koskien sekä ikäihmisten että erityisryhmien asumista) syksyn 2018 aikana. Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset keväällä 2019 toiminnan uudelleen organisoinnista sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Edelleen perusturvalautakunta päättää käynnistää pitkän aikavälin rakennemuutokseen liittyen asumispalvelukorttelin tarveselvityksen.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 29.8.2018 asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-​2022 seuraavasti: 1. lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi toiminnaksi ja näiltä osin myös ostopalveluita vähennetään ja 2. pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm. asumispalvelukorttelilla. Lisäksi perusturvalautakunta päätti käynnistää lyhytaikaisen asumisen tarveselvityksen (koskien sekä ikäihmisten että erityisryhmien asumista). Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset toiminnan uudelleen organisoinnista sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Edelleen perusturvalautakunta päätti käynnistää pitkän aikavälin rakennemuutokseen liittyen asumispalvelukorttelin tarveselvityksen.  

Ensimmäisessä työpajassa 25.3.2019 tarkennettiin työsuunnitelmaa niin, että tarveselvitystyössä keskitytään ensimmäisessä vaiheessa Näsmäntien kiinteistöjen osalta tulevien tilaratkaisujen suunnitteluun. Erityisryhmien (mielenterveys-päihdekuntoutujien ja kehitysvammaisten) asumiseen keskitytään myöhemmässä vaiheessa.  

Näsmäntien hoiva- ja palveluasumisen kiinteistöt (palvelutalo Näsmänkieppi, Arviointiyksikkö ja Hoiva 2) tulevat lähivuosien aikana ns. tiensä päähän ja tuolloin on löydyttävä omalle toiminnalle (sekä lyhyt- että pitkäaikaiselle asumiselle) uusia tiloja. Muussa tapauksessa joudutaan aikataulusyistä lisäämään ostopalveluita, joka edelleen pienentää oman toiminnan osuutta. Näsmäntien kiinteistöjen kuntoa ja terveellisyyttä nykyiseen toimintaan seurataan.  Väliaikaisten tilojen tarvetta arvioidaan kesän 2019 aikana. 

12.6.2015 päivätyssä kaupungin tilaliikelaitoksen teettämässä kokonaisselvityksessä, koskien ympärivuorokautista hoivaa, palvelukorttelin todetaan olevan tulevaisuuden asumisen malli. Tätä on päädytty esittämään myös tässä tarveselvityksessä ja Näsmäntien kiinteistöjä korvaavat tilat olisivat osa ko. palvelukorttelia. 

Tarveselvitysryhmä esittää, että tarveselvitys hyväksytään ja hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi. Kaupunki linjaa palvelukorttelille sopivan tontin. Työryhmä esittää palvelukorttelin sijainniksi Sairaalanniemen tonttia.   Nykyisten Näsmäntien tilojen elinkaari on loppuvaiheessa, joten korvaavien tilojen käyttöönotolla on kiire. Työryhmä esittää, että palvelukorttelihankkeen suunnitteluvaihe aloitetaan Näsmäntien korvaavien tilojen hankesuunnittelulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy tarveselvityksen ja päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä tarveselvitystyöryhmän tekemän esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen ja kannattaa Sairaalanniemen tontin valintaa.

Valmistelija

 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
 • Anneli Ylitalo, vs. palvelualuepäällikkö, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Näsmäntien ensimmäisen vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen on liitetty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Perusturvan toimiala, tilaliikelaitos

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat