Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 386 LISÄPYKÄLÄ: Liiketontin 13-13175-1 luovuttaminen Ylikylässä, os. Gardininkuja 1 / Kotola päiväkodit Oy, Hoivatilat Oyj (lisäpykälä)

ROIDno-2019-3152

Valmistelija

  • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on 31.1.2019 §11 valinnut palveluyrittäjäksi Ylikylän palvelukortteliin Päiväkoti Kotola Oy:n. Valinta on ehdollinen niin, että ennen päiväkotitoiminnan alkamista yrityksen on esitettävä varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan mukaiset henkilöstöön, tiloihin, toimintaan ja yritykseen liittyvät asiakirjat koulutuslautakunnan alaiselle viranhaltijalle, joka tekee asiakirjaan perustuen hyväksynnän / hylkäämisen.

Päiväkoti Kotolan Oy ja Hoivatilat Oyj ovat tehneet esisopimuksen 21.10.2019, jonka perusteella Hoivatilat Oyj sitoutuu rakentamaan, rahoittamaan ja vuokraamaan 4 - 6 ryhmäisen päiväkodin Päiväkoti Kotolan Oy:lle.

Vuokra-alueesta muodostetaan karttaliitteen mukainen tontti 13-13175-1, jonka kustannuksista vastaa kaupunki. Alueen kokonaispinta-ala on n. 9058 m2 ja rakennusoikeus 1800 krs-m2. Kaavamerkintä on KL I (liikerakennusten korttelialue).

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Sakari puh. 040 5229187 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
päivystys puh. 040 688 5431

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata määräalasta 698-401-45-69-M500 n. 2746 m2 ja tilasta 698-401-39-273 n. 6312 m2 suuruiset määräalat Hoivatilat Oyj:lle kaupunginhallituksen 26.9.2016 §373 vahvistettujen luovutusehtojen mukaisesti seuraavin ehdoin:

  1. Vuokra-aika 30 vuotta.
  2. Vuokra-alueesta muodostetaan KL-tontti 13-13175-1. Tonttijaon ja lohkomisen kustannuksista vastaa kaupunki.
  3. Varausaika on 1.12.2019 – 30.11.2020.
  4. Perusvuokra vuodessa on 12988,00 euroa, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.
  5. Vuokralainen huolehtii vuokra-alueen vesi- ja viemärijohtoliittymien maksuista.
  6. Varauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun ehtoja.
  7. Muut ehdot ovat mallivuokrasopimuksen mukaiset.

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 §204 päätöksen mukaisen varausmaksun 14128,00 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.11.2020 mennessä.

Varausmaksu 14128,00 euroa jakaantuu seuraavasti:
Tontin vuosivuokra 12988 euroa              3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 1140 euroa                    3294.alviton.1000.4300.YL32941 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hoivatilat Oyj; Päiväkoti Kotolan Oy; Paikkatieto ja tonttipalvelut/ Outi Martikainen, Sakari Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat