Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 374 Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n vuosikokousedustajan valinta ja toimiohje hallitukseen nimettävistä

ROIDno-2019-50

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n sääntöjen 5 §:n mukaan: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Jäseniksi pyritään valitsemaan vähintään viisi (5) Rovaniemen kaupungin ehdottamista henkilöistä ja enintään yksi (1) yhdistyksen muiden jäsenten ehdottamista henkilöistä sekä näiden lisäksi kaksi (2) yhdistyksen henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet samoin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa, jolloin ensimmäisen kerran erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Rovaniemen kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

 • Antti Väänänen, puheenjohtaja (2018-2019), erovuorossa
 • Sanna Karhu (2018-2019), erovuorossa
 • Merja Tervo (2018-2019), erovuorossa
 • Leena Jääskeläinen (2018-2019), erovuorossa
 • Hannu Ovaskainen (2019-2020)
   

Lapin Alueteateri ry:n varsinainen syyskokous pidetään 21.11.2019. Syyskokouksen kokouskutsu on oheisena liitteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä vuosikokousedustajan Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n vuosikokoukseen sekä tekee ehdotuksen yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle valittavista Rovaniemen kaupungin edustajista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä vuosikokousedustajaksi Susanna Junttilan ja varaedustajaksi Anja Joensuun.

Kaupunginhallitus päätti nimetä hallitukseen toimikaudeksi 2020-2021 seuraavat henkilöt:

 • Antti Väänänen (puheenjohtaja)
 • Leena Jääskeläinen (varapuheenjohtaja)
 • Sanna Karhu ja 
 • Ville Vitikka.

Tiedoksi

Vuosikokousedustaja, Lapin Alueteatteri ry.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat