Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 Organisaatiouudistus

ROIDno-2019-2062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 7.10.2019 § 324 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy jatkovalmistelun pohjaksi alla olevat periaatelinjaukset organisaation ja hallintosäännön uudistamiseksi:

1. Kaupungin toimielin- ja hallinto-organisaatio saatetaan tulemaan voimaan 1.1.2020 alkaen; 

2. Toimielinorganisaatio jakautuu lautakuntiin ja jaostoihin alla olevan mukaisesti: 

 • lautakuntia ovat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta ja että  sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle perustetaan vapaa-ajanlautakunta joka toimii 31.5.2021 saakka;
 • kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan nimitysjaosto ja tilajaosto;
 • kaupunginhallituksen alaisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen yhteyteen perustetaan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto;
 • perusturvalautakunnan sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen organisoidaan yhteinen yksilöjaosto;

3. Hallinto-organisaation muodostavat elinvoimapalveluiden, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ja perusturvapalveluiden toimialat sekä kaupungin hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö. 

4.  Kaava-asioiden vireilletulo sekä luonnosvaiheen valmistelu ja päätöksenteko organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen, ja ehdotusvaiheen päätöksenteko organisoidaan kaupunginhallituksen alaisuuteen kuitenkin siten, että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten kaavaprosessi (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen;

5. Kaupungin organisaation tarvitsemista toimitilaratkaisuista, kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta vastaa kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoitava tilapalvelukeskus -yksikkö, joka organisoidaan osaksi hallinto- ja tukipalveluita; 

6. Ruoka- ja puhtauspalvelut organisoidaan osaksi hallinto- ja tukipalveluita;

7. Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikköstä johdetaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä kaupunkistrategian suunnittelutyö.

8. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että päätöskohtien edellyttämät hallintosääntömuutokset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 aikana. Hallintosäännön jatkovalmistelua tehdään huomioiden liitteenä 1 oleva organisaatio- ja yksikköjako.

9. Yksiköiden nimikkeistö käsitellään hallintosäännön yhteydessä.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät: Susanna Junttila (Kesk.), Terhi Heikkilä (SDP), Juhani Juuruspolvi (Kok.), Esko-Juhani Tennilä (Vas.), Riitta-Maija Hokkanen (KD) ja Matti Torvinen (Sininen valtuustoryhmä).

Susanna Junttila esitti Terhi Heikkilän, Juhani Juuruspolven ja Matti Torvisen kannattamana, että organisaatiouudistus palautetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Anna Suomalainen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 19.22.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti organisaatiouudistuksen toteuttamisesta 18.2.2019 ja asetti sille muun muassa seuraavat tavoitteet:

 • Organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä

 • Luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio tukevat toinen toisiaan

 • Tukitoimintojen keskittäminen konsernihallintoon, sekä peruskaupungin että kaupunkikonsernin osalta

 • Johtamisen näkökulmasta hallittavat ja selkeät kokonaisuudet

 • Johtamiskulttuuri ja esimiestyö paranevat

Suunnitelmia organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi on käsitelty kuntien yhteistoimintalain (449/2007) edellyttämällä tavalla yt-neuvotteluissa, jotka päättyivät 16.9.2019.

 

Organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi kaupunginvaltuuston tulee päättää keskeisistä linjauksista uudistuksen pohjaksi.

Näitä ovat

 • Luottamushenkilöorganisaation rakenne

  • Toimielinten tehtävät, määrä ja jakautuminen

 • Hallinto-organisaation rakenne

  • Toimialojen tehtävät, määrä ja jakautuminen

  • Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävät ja asema organisaatiossa

 • Omistajaohjauksen organisointi

 

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2019 organisaatiouudistuksen jatkovalmistelun osalta seuraavaa:

Lähtökohtana suunnittelussa:

 • Lautakunnat valiokuntien sijaan ja tarpeen mukaan jaostot

 • Kaupunginjohtaja pormestarin sijaan

 • Elinvoimapalvelut yhdeksi toimialaksi

 • Tilaliikelaitos suunnitellaan taseyksiköksi kaupunginhallituksen alaisuuteen 

 • Selvitetään konserni- ja omistajaohjauksen siirtyminen kaupunginhallituksen alaisuuteen

 • Tukipalveluiden organisointisuunnittelu keskitetysti

 • Aluetoimintaan suunnitellaan yksi toimielin tai jaosto osana elinvoimapalveluja

 • Suunniteltu voimaantulo 1.1.2020

 

Kaupunginhallitus linjasi suunnitelmien jatkovalmistelua kokouksessaan 2.9.2019 seuraavasti: 

 1. suunnitelmien valmistelua jatketaan kolmen toimialan mallin pohjalta,

 2. kolmen toimialan mallissa "hyvinvointipalvelut" toimialan sijaan on mahdollista  käyttää termiä "sivistys- ja hyvinvointipalvelut",

 3. lapsiperheiden palvelujen organisaatiosuunnitelmien valmistelua jatketaan kolmen toimialan mallissa siten, että lapsiperheiden palvelukokonaisuus yhdistettäisiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Lisäksi halutaan selvittää nuorten vammaisten palveluiden sitominen osaksi lapsiperheiden palvelukokonaisuutta,

 4. Hyte-palvelut olisi mahdollista asemoida osaksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta, mutta poikkileikkaavuus koko organisaatioon tulisi taata jatkosuunnittelussa. Hyte-työtä pitäisi johtaa sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on hyte-tausta. Hallitus pyytää, että hyte-organisaation jatkosuunnittelussa benchmarkataan Lapin maakuntavalmistelussa esille tulleita parhaita käytänteitä ja näkemyksiä,

 5. nuorisopalvelujen organisointisuunnitelmien valmistelua jatketaan siten, että nuorisopalvelut organisoitaisiin osaksi koulupalveluja,

 6. omistajaohjauksen organisointisuunnitelmien valmistelua jatketaan siten, että omistajaohjaus olisi kaupunginhallituksen alla ja että omistajaohjausta edelleen tiivistettäisiin ja selkeytettäisiin,

 7. osallisuustoiminnan organisointisuunnittelua jatketaan siten, että viestintä johtaisi ja koordinoisi osallisuutta ja vaikuttamista,

 8. kaavoitusasioiden valmistelua jatketaan seuraavien linjausten pohjalta:

 • poikkeusluvista päättäminen tulisi pitää kaupunginhallituksella kielteisten poikkeuslupien osalta,

 • kaavojen luonnosvaiheen käsittelisi lautakunta ja ehdotusvaiheen kaupunginhallitus,

 • päätettäisiin kaavoitusohjelmassa niistä kaavoista, joiden osalta ehdotusvaiheesta päättäisi hallitus

 • kaavoitusohjelman valmistelu tapahtuisi laajemmassa yhteistyössä elinvoimalautakunnan, kaupunginhallituksen ja toimialojen kanssa ja

 • yksittäisten tonttien vuokrasopimusasiat delegoitaisiin viranhaltijoille.

Toimielimet ovat antaneet organisaatiouudistussuunnitelmasta lausuntonsa (toimielinten lausunnot ovat kokousjärjestelmässä osa esittelytekstejä ja verkkosivulla linkkien takana)  ja henkilöstö on vastannut asiaa käsittelevään kyselyyn 27.9. mennessä. Henkilöstölle suunnattuun kyselyyn vastasi 151 henkilöä. Lausuntojen ja kyselyvastausten keskeinen sisältö on esitetty liitteessä 1. Liikelaitoksen johtokunnan ja konsernihallinnon lausunnot ovat liitteinä 2 ja 3.  Konsultti Jouko Luukkosen näkemys organisaatiorakenteesta on liitteessä 4.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi alla olevat periaatelinjaukset organisaation ja hallintosäännön uudistamiseksi: 

Periaatelinjaukset:

 1. Kaupungin toimielin- ja hallinto-organisaatio saatetaan tulemaan voimaan 1.1.2020 alkaen; 

 1. Toimielinorganisaatio jakautuu lautakuntiin ja jaostoihin alla olevan mukaisesti: 

 • lautakuntia ovat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta;

 • kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan nimitysjaosto ja tilajaosto;

 • elinvoimalautakunnan alaisuuteen organisoidaan jätehuoltojaosto ja kylien kehittämisjaosto;

 1. Hallinto-organisaation muodostavat elinvoimapalveluiden, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ja perusturvapalveluiden sekä kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden toimialat;

 1. Kaava-asioiden vireilletulo sekä luonnosvaiheen valmistelu ja päätöksenteko organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen, ja ehdotusvaiheen päätöksenteko organisoidaan kaupunginhallituksen alaisuuteen kuitenkin siten, että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten kaavaprosessi (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen;

 1. Kaupungin organisaation tarvitsemista toimitilaratkaisuista, kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta vastaa kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoitava tilapalvelukeskus -yksikkö, joka organisoidaan osaksi hallinto- ja tukipalveluita; 

 1. Ruoka- ja puhtauspalvelut organisoidaan osaksi hallinto- ja tukipalveluita;

 1. Kaupunkistrategia ja -suunnittelutyö, joka on myös perustana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnalle, johdetaan ja koordinoidaan hallinto ja tukipalvelut -toimialalta;

 1. Päättää, että päätöskohtien edellyttämät hallintosääntömuutokset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 aikana.

 

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan aikataulun jatkovalmistelulle:

 1. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle periaatelinjauksiksi 7.10.2019

 2. Kaupunginvaltuuston linjapäätös 21.10.2019

 3. Hallintosääntöluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa 4.11.2019

 4. Lautakuntien lausunnot hallintosääntöluonnoksesta 22.11.2019

 5. Kaupunginhallituksen esitys uudeksi hallintosäännöksi 2.12.2019

 6. Hallintosäännön hyväksymiskäsittely kaupunginvaltuustossa 9.12.2019

 7. Toimielinten jäsenten valinnat kaupuginvaltuustossa tammikuussa 2020

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli kokouksen alussa asiassa konsultti Jouko Luukkosta ja henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Susanna Junttila saapui tämän asian esittelyn aikana klo 15.02 ja Johanna Ojala-Niemelä poistui klo 15.02.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyn aikana klo 15.20 - 15.35.

Heikki Autto poistui tauon aikana klo 15.35.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä asian kohta kerrallaan.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy jatkovalmistelun pohjaksi alla olevat periaatelinjaukset organisaation ja hallintosäännön uudistamiseksi:

1. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

2. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että

 • lautakuntia ovat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta ja että  sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle perustetaan vapaa-ajanlautakunta joka toimii 31.5.2021 saakka;

 • kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan nimitysjaosto ja tilajaosto;

 • kaupunginhallituksen alaisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen yhteyteen perustetaan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto;

 • perusturvalautakunnan sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen organisoidaan yhteinen yksilöjaosto;

 

3. Kohta. Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys: Hallinto-organisaation muodostavat elinvoimapalveluiden, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ja perusturvapalveluiden toimialat sekä kaupungin hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö. 

Anja Joensuu esitti Liisa Ansalan ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että Hallinto-organisaation muodostavat elinvoimapalveluiden ja sivistys ja -hyvinvointipalveluiden toimialat, sekä kaupungin hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö;

Kaupunginhallitus hyväkyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Joensuun esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys on tältä osin tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

4. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

5. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

6. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

7. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikköstä johdetaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä kaupunkistrategian suunnittelutyö.

8. Kohta: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että päätöskohtien edellyttämät hallintosääntömuutokset tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 aikana. Hallintosäännön jatkovalmistelua tehdään huomioiden liitteenä 1 oleva organisaatio- ja yksikköjako.

9. Yksiköiden nimikkeistö käsitellään hallintosäännön yhteydessä.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan aikataulun jatkovalmistelulle:

 1. Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle periaatelinjauksiksi 7.10.2019
 2. Kaupunginvaltuuston linjapäätös 21.10.2019
 3. Hallintosääntöluonnoksen käsittely kaupunginhallituksessa lokakuussa 2019
 4. Lausuntopyyntö hallintosäännöstä tarkastuslautakunnalta
 5. Kaupunginhallituksen esitys uudeksi hallintosäännöksi 4.11.2019
 6. Hallintosäännön hyväksymiskäsittely kaupunginvaltuustossa 11.11.2019
 7. Toimielinten jäsenten valinnat kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2019

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Juhani Juuruspolvi, Matti Henttunen, Maria-Riitta Mällinen, Päivi Alaoja, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 5 kpl 45%

  Hannu Ovaskainen, Liisa Ansala, Anja Joensuu, Kaisu Huhtalo, Kalervo Björkbacka

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa kokouksessaan 21.10.2019 asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Mahdollisen kaupunginvaltuustolle tehtävän uuden esityksen pohjaksi voidaan keskeisimpien vaihtoehtojen vaikutuksia arvioida seuraavasti:

Hallinto-organisaatio

VE 1, Kolme toimialaa: Hallinto-organisaation muodostavat elinvoimapalveluiden, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ja perusturvapalveluiden toimialat sekä kaupungin hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö.

Arviointi: Valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtamiskokonaisuudet selkeytyisivät ja organisaatio virtaviivaistuisi. Mallin vahvuutena on, että se tukeutuisi nykyiseen organisaatiorakenteeseen, ja voidaan olettaa, että muutoksella ei olisi ennakoimattomia vaikutuksia. Heikkoutena tai uhkana voi olla, että se ei edistä organisaation sisäistä yhteistyötä kuten VE 2.

VE 2, Kaksi toimialaa: Hallinto-organisaation muodostavat elinvoimapalveluiden ja hyvinvointipalveluiden toimialat sekä kaupungin hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö.

Arviointi: Malli on organisaatiouudistuksen tavoitteiden mukainen. Perusturvapalvelujen ja sivistyspalvelujen toimialojen yhdistäminen hyvinvointipalvelujen toimialaksi on merkittävä mahdollisuus ja riski. Malli mahdollistaisi elämänkaarimallin mukaisen palvelualojen jaon ja palveluiden asiakasryhmäpohjaisen organisoinnin. Uusi toimiala muodostaisi erittäin laajan johtamiskokonaisuuden ja edellyttäisi toimialojen johdon ja hallinnon uudelleenorganisointia.

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaupunginhallituksen esitys 7.10.2019:

Kaava-asioiden vireilletulo sekä luonnosvaiheen valmistelu ja päätöksenteko organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen, ja ehdotusvaiheen päätöksenteko organisoidaan kaupunginhallituksen alaisuuteen kuitenkin siten, että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten kaavaprosessi (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

Arviointi: Esitetty malli nopeuttaisi kaava-asioiden valmistelua ja selkeyttäisi kaupunginhallituksen ja kaavoituksesta päättävän lautakunnan työnjakoa.

Tilapalvelut

VE1: Kaupunginhallituksen esitys 7.10.2019 täydennettynä: 

Kaupungin organisaation tarvitsemista toimitilaratkaisuista, kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta vastaa kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoitava tilapalvelukeskus -yksikkö, joka organisoidaan osaksi hallinto- ja tukipalveluita. Tilapalveluiden tehtävänä on luoda ja turvata kuntalaisille ja kaupungin työntekijöille viihtyisät, terveelliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat. Tehtävänä on myös osallistua kaupungin palveluverkkosuunnitelmiin, teettää toimialoille toimitilaratkaisujen tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia, vastata kiinteistökehitys- ja myyntitehtävistä, sekä kehittää toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuudenhallinnan tehostamiseksi.

Tilapalvelut järjestävät kiinteistönhuollon ja kunnossapidon palvelut kaupungin palvelukiinteistöihin, sekä niiden tarvitsemat ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Toimitiloista koskevista päätöksistä vastaa kaupunginhallituksen alainen tilajaosto. Tilajaoston tehtävän tulee olla poikkihallinnollinen ja sen tulee toimia läheisessä yhteistyössä toimialojen kanssa.

Vaihtoehdossa elinvoiman toimiala;

 • Laatii KH:n/tilajaoston päätösten mukaisesti / esittää KH:lle/tilajaostolle uuden alueen kehittämistä (maankäyttö)

 • Auttaa tilapalveluita kiinteistön ja sen arvon jalostamisessa (elinkeino-, tekniset palvelut)

 • Käynnistää kaavamuutoksen KH:n/tilajaoston päätöksen mukaisesti / esittää KH:lle/tilajaostolle kaavamuutoksen käynnistämistä (maankäyttö) 

Arviointi: Esitetyn organisoinnin vahvuutena on, että tilapalvelut keskitettäisiin organisaation ylimmän johdon alaisuuteen, jossa tuotetaan myös muita organisaation sisäisiä palveluita. Tämän voidaan arvioida tukevan tilapalvelujen ja omaisuudenhallinnan vahvistamista. Organisaation tukipalvelujen keskittäminen merkittävimmiltä osin tuo mahdollisuuden synergiaetujen hyödyntämiseen. 

VE2: Tilapalvelut osana elinvoiman toimialaa

Organisoidaan yllä kuvattu tilapalveluiden kokonaisuus osaksi elinvoiman toimialaa. Tilapalvelujen päätöksenteosta vastaa elinvoimalautakunnan alainen tilajaosto. Tilajaoston tulisi tässäkin vaihtoehdossa toteuttaa tehtäväänsä poikkihallinnollisesti ja toimia läheisessä yhteistyössä toimialojen sekä hallinto ja tukipalveluiden kanssa.

Arviointi: Tilapalvelujen organisoiminen elinvoimapalvelujen alaisuuteen voisi olla ongelmallista siksi, että elinvoimapalvelut ovat organisaation ulkopuolisille asiakkaille tuotettavia palveluita. Tilapalvelujen johtaminen voisi vaatia huomattavasti resursseja ja aikaa elinvoimapalvelujen toimialan johdolta, ja siten se voisi myös jopa haitata elinvoimapalvelujen tuottamista ja kehittämistä. Mallin hyvänä puolena voisi olla kiinteistökehitykseen liittyvien palveluiden sijainti samassa hallinnollisessa yksikössä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VE1: Kaupunginhallituksen esitys 7.10.2019 täydennettynä: 

Hallinto- ja tukipalvelut - toimintayksiköstä johdetaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sekä kaupunkistrategian suunnittelutyö.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet määritellään kaupunkistrategiassa. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja toimenpiteistä raportoidaan vuosittain valtuustolle. Lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointityötä edistetään poikkihallinnollisessa hyvinvointityöryhmässä, joka toimisi tässä mallissa myös tulevaisuudessa hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön alaisuudessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteyteen kuuluvat myös vaikutusten ennakkoarviointityön (EVA) kehittäminen kaupungissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää monialaista, myös kaupungin sidosryhmät (mm. järjestöt, seurakunnat, yritykset ja alueelliset toimijat) mukaan ottavaa valmistelua sekä poikkihallinnollista kaikkia toimialoja koskevaa vahvaa kytkentää kaupungin toimintaan. HYTE-tieto ja -toiminta tulee nivoa olennaiseksi osaksi kunnan talousarvion laadintaa, toimeenpanoa ja seurantaa sekä strategista johtamista. Laaja-alaisen toimintakentän myötä korostuu strategisen hyvinvointijohtamisen merkitys aidosti poikkihallinnollisen HYTE-työn sujuvuuden varmistamiseksi. Tästä näkökulmasta HYTE-työn ohjaamisen ja johtamisen sijoittaminen konsernihallintoon on perusteltua, siihen myös sitoudutaan ylintä johtoa myöten.

Tässä mallissa Hyte-työ johdetaan ja koordinoidaan kaupunginhallituksen alaisuudessa hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksiköstä. Hyte-työn johtamista varten perustetaan kaupunginhallituksen alainen Hyte-jaosto. Kaupunginhallituksen alaisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen yhteyteen perustetaan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Arviointi: Esitetty organisointi tukee organisaatiouudistuksen tavoitteiden toteutumista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Riskinä esitetyn mallin toteutumisen kannalta on käytettävissä olevien resurssien vähäisyys. Hyte-koordinaatiotehtävään on kohdennettu tällä hetkellä 0,5 htv:n työpanos.

VE2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana hyvinvointipalveluiden tai perusturvan toimialaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus voidaan organisoida myös osaksi toimialoja toimialamallista riippuen. Tällöin toimiala vastaisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisesta johtamisesta, sekä käytännön toteutuksesta ja seurannasta.

Arviointi: Organisointi voisi vahvistaa toimialojen yhteistyötä ja olisi kiinteä osa vähintään yhden toimialan hyte-prosesseja. Riskinä tämän vaihtoehdon mukaisessa organisoinnissa olisi hyte-koordinoinnin toteutuminen ainoastaan yhden toimialan näkökulmaa painottaen sekä kaupungin johtamisen, kaupunkistrategian ja johdon eriytyminen hyvinvointityöstä.

Lapsiperheiden palvelut

VE 1, Lapsiperheiden palvelut säilyvät kolmen toimialan mallissa perusturvapalvelujen toimialalla

Arviointi: Mallin vahvuutena on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisen kehittämistyön jatkuminen, toimialan vahva sote-lainsäädännön osaaminen, perheen aikuisten kaikki palvelut olisivat samalla toimialalla sekä ohjaus ja päätökset olisivat samalla lautakunnalla. Mallin heikkoutena on mm., että vahva lainsäädäntö rajoittaa ylisektorista yhteistyötä ja oppilashuoltotyössä säilyy sivistys- ja sote-palvelujen raja. Organisointivaihtoehto tukisi valmistautumista mahdolliseen maakunta-soteen. Uhkana on asiakasperheiden mahdollinen pallottelu toimialalta toiselle.

VE 2, Lapsiperheiden palvelut siirretään kolmen toimialan mallissa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle

Arviointi: Mallin vahvuutena on perusturvapalveluissa ja sivistyspalveluissa tuotettavien lapsiperheille tarkoitettujen palvelujen kokoaminen yhdelle toimialalle, jolloin on mahdollista hyödyntää synergiaetuja. Riskinä olisi, että mahdollisen maakunta-soten toteutuessa jouduttaisiin nyt siirrettävät toiminnot eriyttämään toimialalta. Toimialalla ei ole sote-lainsäädännön osaamista, joten näiltä osin muutos edellyttäisi osaamisen vahvistamista. Mallin heikkoutena ja/tai riskinä on, että lapsiperhepalveluiden synergiaedut ja yhteydet perusturvapalvelujen toimialalle voitaisiin menettää.

VE3: Kahden toimialan mallissa lapsiperheiden palvelut säilyvät yhtenä elämänkaarimallin mukaisena kokonaisuutena

Arviointi: Tässä vaihtoehdossa tulee ottaa huomioon yllä “Hallinto-organisaatiokohdassa” esitetyt näkökulmat toimialamallin vahvuuksista ja heikkouksista. Kahden toimialan mallissa lapsiperheiden palvelukokonaisuutta ei tarvitse hajauttaa eri toimialoille, ja sote-palveluihin liittyvien muiden palveluiden synergiaedut ovat helposti saavutettavissa. 

Toimielinorganisaatio

Kaupunginhallituksen esitys 7.10.2019:

 • lautakuntia ovat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta ja että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle perustetaan vapaa-ajanlautakunta joka toimii 31.5.2021 saakka;

 • kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan nimitysjaosto ja tilajaosto;

 • kaupunginhallituksen alaisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen yhteyteen perustetaan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto;

 • perusturvalautakunnan sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen organisoidaan yhteinen yksilöjaosto.

Toimielinorganisaation osalta on tarpeen ottaa kantaa kylien kehittämisjaoston asettamiseen. Toimielinorganisaatiota koskeva esitys päivitetään kaupunginhallituksen keskustelun ja ylläkuvattujen vaihtoehtojen ja niihin liittyvien valintojen pohjalta.

Asia tulee käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska kaupunginjohtaja on vuosilomalla ja hänen sijaisensa kehitysjohtaja on asiassa esteellinen asianosaisuuden perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus käsitteli tämän asian viimeisenä asiana.

Kehitysjohtaja Riitta Erola poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta kaupunginjohtajan ollessa estynyt ja hänen sijaisensa ollessa esteellinen.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että organisaatiouudistus toteutetaan seuraavalla tavalla: 

 1. Kaupungin toimielin-​ ja hallinto-​organisaatio saatetaan tulemaan voimaan 1.1.2020 alkaen;​ 
   
 2.  Hallinto-​organisaation muodostavat nykyisestä teknisten palvelujen toimialasta ja elinvoimapalvelujen palvelualueesta muodostettava elinvoimapalveluiden toimiala ja nykyisistä perusturva- ja sivistyspalveluiden toimialoista muodostettava sivistys-​ ja hyvinvointipalveluiden toimiala sekä nykyisestä hallinnon toimialasta muodostettava kaupungin hallinto-​ ja tukipalvelut -​toimintayksikkö. Toimialojen ja hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikön sisäisestä yksikkörakenteesta päätetään myöhemmässä vaiheessa;
   
 3. Toimielinorganisaatio jakautuu lautakuntiin ja jaostoihin alla olevan mukaisesti: 
 • Elinvoiman toimialalla lautakuntia ovat elinvoimalautakunta ja ympäristölautakunta. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen perustetaan jätehuoltojaosto, sekä kylien kehittämisjaosto;
 • Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla lautakuntia ovat sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnan alaisuuteen perustetaan yksilöasioiden jaosto; sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja perusturvalautakunnan yhteinen lapsiperhepalveluiden jaosto;
 • Lisäksi perustetaan keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta;
 • Kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan nimitysjaosto,  tilajaosto ja hytejaosto;
 • Kaupunginhallituksen alaisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen yhteyteen perustetaan nuorisovaltuusto,​ vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto;​
 1. Kaava-​asioiden vireilletulo sekä luonnosvaiheen valmistelu ja päätöksenteko organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen,​ ja ehdotusvaiheen päätöksenteko organisoidaan kaupunginhallituksen alaisuuteen kuitenkin siten,​ että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten kaavaprosessi (vireilletulo,​ luonnosvaihe,​ ehdotusvaihe​) organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen;​
   
 2. Kaupungin organisaation tarvitsemista toimitilaratkaisuista,​ kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta vastaa kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoitava tilapalvelukeskus -​yksikkö,​ joka organisoidaan osaksi hallinto-​ ja tukipalveluita. Tilapalvelukeskuksen tehtävä on osallistua palveluverkkosuunnitelmiin, teettää toimialoille toimitilaratkaisujen tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia, vastata kiinteistökehitys- ja myyntitehtävistä, sekä kehittää toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuudenhallinnan tehostamiseksi;
   
 3. Ruoka-​ ja puhtauspalvelut organisoidaan osaksi hallinto-​ ja tukipalveluita;​
   
 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen poikkihallinnollista strategista johtamisesta toteutetaan Hallinto ja tukipalvelut -toimintayksiköstä;
   
 5. Tämän päätöksen perusteella laadittu hallintosääntö tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 aikana. Hallintosäännöstä pyydetään tarkastuslautakunnan lausunto ennen valtuuston käsittelyä;
   
 6. Yksiköiden nimikkeistö käsitellään hallintosäännön yhteydessä.
   

Kokouskäsittely:

Esko-Juhani Tennilä esitti Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että aluelautakunnat jatkavat.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Tennilän esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) Jaa -ääntä ja  kaksi (2) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 14.33 - 15.00. Johanna Ojala-Niemelä poistui tauon aikana.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Anja Joensuu, Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Liisa Ansala, Harri Rapo, Kaisu Huhtalo, Matti Henttunen, Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen

 • Ei 2 kpl 18%

  Maria-Riitta Mällinen, Esko-Juhani Tennilä

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat