Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / toimiohjeet

ROIDno-2017-2431

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 18.12.2019 klo 13.00 alkaen Rovaniemellä.

Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm.;

  • koulutuskuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2020–2024 ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille 2020–2022,
  • koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022,
  • hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 esitettyyn yhteenvetoon,
  • eron myöntäminen yhtymähallituksen jäsenyydestä ja jäsenen valinta.

Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Jos kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 18.12.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Susanna Junttilan ja varaedustajaksi Maria-Riitta Mällisen.

Tiedoksi

Tiedoksi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymään edustajan ja varaedustajan nimi ja sähköpostiosoite viimeistään 2.12. osoitteeseen redu@redu.fi. , yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat