Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 471 Hallintosääntö 1.1.2020

ROIDno-2017-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 § 100 päättänyt organisaatiouudistuksesta 1.1.2020.

Kaupunginvaltuuston päätöksen pohjalta on laadittu luonnos hallintosäännöksi 1.1.2020.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen kaupungin hallintosääntö hyväksytään liitteen 1 mukaisena. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020. Tällä päätöksellä kumotaan 1.6.2017 voimaan tullut hallintosääntö.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 4.12.2019 klo 10.00 pidettävään kaupunginhallituksen jatkokokoukseen.

Valmistelija

Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 § 100 päättänyt organisaatiouudistuksesta 1.1.2020.

Kaupunginvaltuuston päätöksen pohjalta on laadittu luonnos hallintosäännöksi 1.1.2020 (liite 1, liitetään esityslistaan myöhemmin).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä hallintosäännön tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen kertoi, että kaupunginlakimies Ville Vitikka on valmistellut hallintosääntöluonnosta, joka on lähetetty lausuntokierrokselle viranhaltijoille, henkilösötön edustajille ja päätöksentekijöille. Kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöluonnosta 2.12.2019 ja ylimääräisessä kokouksessa 4.12.2019. Kaupunginvaltuusto käsittelee hallintosääntöluonnosta 9.12.2019 kokouksessaan. Kaupunginjohtaja esitteli hallintosääntöluonnoksen pääkohdat.

Yhteistyötoimikunta kävi asiasta keskustelua.

Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti merkitä hallintosäännön tiedoksi.

Valmistelija

 • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Rovaniemen kaupungin hallintosääntö hyväksytään liitteen 1 mukaisena. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020. Tällä päätöksellä kumotaan 1.6.2017 voimaan tullut hallintosääntö.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 7 viimeisen kappaleen toinen lause muutetaan muotoon: "Omistajaohjauksen keskeinen tarkoitus on huolehtia siitä, että kaupungin tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisetu ja kaupunkistrategia".

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 8 otsikon Perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja, alla oleva kohta 1 muutetaan muotoon: "Osallistuu omistajaohjauksen toteuttamiseen kaupunginhallituksen antamien toimiohjeiden mukaisesti sivistys- ja hyvinvointipalvelujen tehtäväalueella toimivien tytär- ja osakkuusyhteisöjen osalta."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 8 otsikon Elinvoimalautakunta ja elinvoimapalvelujen toimialajohtaja, alla oleva kohta 1 muutetaan muotoon: "Osallistuu omistajaohjauksen toteuttamiseen kaupunginhallituksen antamien toimiohjeiden mukaisesti elinvoimapalveluiden tehtäväalueella toimivien tytär- ja osakkuusyhteisöjen osalta."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 9  § 8 § Toimialojen johtoryhmä, lisätään teksti " .. toimiohjeiden ja sopimusten noudattamista".

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti että s. 9 § 9 Konsernin johtoryhmä, ensimmäinen lause muutetaan muotoon "Konsernijohtoryhmän kokoonpanon määrää kaupunginhallitus".

Anja Joensuu esitti Kalervo Björkbackan kannattamana, että s. 10 § 12  kohta 3. tilajaosto, neljäs lause muutetaan muotoon: "Lisäksi jaostoon valitaan 1 elinvoimalautakunnan, 1 sivistyslautakunnan ja 1 perusturvalautakunnan varsinaista jäsentä ja 3 muuta jäsentä."

Juhani Juuruspolvi esitti Päivi Alaojan kannattamana, että tilajaostoon valitaan puheenjohtajan lisäksi kaksi 2 kaupunginhallituksen edustajaa, 1 asiantuntijajäsentä ja 3 lautakunnan jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne , jotka ovat Joensuun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Juuruspolven esityksen kannalla vastaava Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä. Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta kannattaako joku kaupunginjohtajan pohjaesitystä.  Puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginjohtajan pohjaesitystä ei kannatettu, Joensuun esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 10  § 12 kohta 2. muutetaan muotoon: " hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto), jossa on 11 jäsentä."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s.10 § 13 loppuun lisätään teksti: "Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäsen."

Anja Joensuu esitti Harri Rapon kannattamana, että s. 11 kohta 2 Kylien kehittämisjaosto teksti muutetaan muotoon: "Kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita kolmetoista (13) jäsentä siten, että elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput kakasitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viidelta eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeinaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Varapuheenjohtaja valitaan kylien edustajajäsenten joukosta. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueella. Esityksen elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekee Rovaniemen kylien alueen yhteinen kokous. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen."

Juhani Juuruspolvi esitti Päivi Alaojan kannattamana, että kylien kehittämisjaostossa on 13 jäsentä ja että  kylien kehittämisjaostosta osa (50%)  valitaan parlamentaarisesti kylien alueelta ja toinen osa (50%)  valitaan kylien kyläaktiiveista.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne , jotka ovat Joensuun esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Juuruspolven esityksen kannalla vastaava Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallitukselta kannattaako joku kaupunginjohtajan pohjaesitystä.  Puheenjohtaja totesi, että koska kaupunginjohtajan pohjaesitystä ei kannatettu, Joensuun esitys on tullut tältä osin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 11 § 19 otsikko muutetaan muotoon Lapsiperhe- ja nuorisoasioidenjaosto ja ensimmäinen lause muutetaan muotoon: "Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja nuorisoasioidenjaosto, jossa on 7 jäsentä. Lisäksi lisätään tekstikappaleen loppuun: "Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 11 § 20 Kaupunginhallituksen edustajat, Ensimmäiseen lauseeseen lisätään: ...ja vaikuttamistoimielimiin edustajansa...

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että § 25 Kaupunginjohtaja,  s. 13 Viimeinen lause muutetaan muotoon: ...vahingonkorvauksen myöntämisestä 30 000 euroon asti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että siirretään elinvoimalautakunnalta kaupunginhallitukselle kohdat:
8. päättää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista maankäyttösopimuksista sekä kehittämiskorvauksen määräämisestä ja perimättä jättämisestä;
18. vastaa kiinteän omaisuuden (ml. maa- ja vesialueet) hallinnasta ja päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokraamisesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 16 § 31 muutetaan muotoon: "Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista:" ja että lisätään tehtäviin:

 • Vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta,
 • Toimii läheisessä yhteistyössä hyvinvointityöryhmän kanssa,
 • Seuraa työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen toimivaltaaltaan lisätään kohta: "kaupunginhallitus myöntää erityisperusteiset avustukset tienpitoon".

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 21 § 41 muutetaan muotoon: 
Lapsiperhe- ja nuorisoasioidenjaosto:

 1. vastaa lapsiperheiden ja nuorten palveluiden toimialarajat ylittävästä kehittämisestä;
 2. osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin lapsi- ja perhepalveluiden ohjelmatyön toimeenpanoon;
 3. valmistautuu tarvittaessa ja lainsäädännön salliessa kaupungin palvelutuottajarooliin lapsiperhepalveluissa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että § 43 Palveluverkot, tehdään esitys kaupunginvaltuustolle maaliskuussa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että s. 45 kohtaan § 171 Vuosipalkkiot, tehdään seuraavat muutokset:

Kaupunginhallituksen jaosto, lisätään teksti "pois lukien nimitysjaosto"

• puheenjohtaja 1.265 euroa/vuosi

• kohta jäsen 1.000 euroa/vuosi poistetaan

Elinvoimalautakunnan jaosto, lisätään teksti "pois lukien jätehuoltojaosto"

• puheenjohtaja 1.265 euroa/vuosi

Poistetaan kokonaan kohta teknisen lautakunnan jaosto,  puheenjohtaja 1.265 euroa/vuosi.

 

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Kaisa Laitinen ja Riikka Heikkilä poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.00.

 

 

 

 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Anja Joensuu, Kalervo Björkbacka, Kaisu Huhtalo, Liisa Ansala, Hannu Ovaskainen, Maria-Riitta Mällinen

 • Ei 5 kpl 45%

  Päivi Alaoja, Juhani Juuruspolvi, Matti Henttunen, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä

 • Jaa 8 kpl 73%

  Liisa Ansala, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Hannu Ovaskainen, Maria-Riitta Mällinen, Kalervo Björkbacka, Anja Joensuu, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 3 kpl 27%

  Päivi Alaoja, Juhani Juuruspolvi, Matti Henttunen

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.