Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Eroaminen ympäristölautakunnan varajäsenten tehtävästä / Kettunen

ROIDno-2020-12

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Paula Kettunen pyytää 27.4.2020 saapuneella sähköpostilla eroa ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 § 14 valinnut ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj. Heikki Luiro Jouko Kokki Keskusta
Vpj. Aatos Nätynki Seppo Väinönheimo Vas.
j Hannele Simonen Leena Jääskeläinen Kokoomus
j Merja Mäntyniemi Anna-Maria Alaluusua Keskusta
j Reetta Junttila Meiju Salmela Keskusta
j Seija Hiltunen Paula Kettunen SDP
j Timo Lappalainen Teijo Penders SDP
j Jouko Lampela Jaakko Raivio PerusS
j Raimo Miettunen Janne Korhonen KD

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja ympäristönsuojelupalvelujen järjestäminen. Ympäristölautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä yleis- ja asemakaavamuutosten hyväksymisen sosiaalisista ja terveydellisistä vaikutuksista ympäristöterveydenhuoltoa koskevilta osilta.

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä ja 9 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.

Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Sopimuskuntien edustajien oikeus päättyy, kun sopimus lakkaa olemasta voimassa.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

Vaalikelpoisuus

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään neljä (4) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Paula Kettuselle eron ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä 15.6.2020 alkaen,
  • valitsee ympäristölautakuntaan Seija Hiltuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.