Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2020-2021

ROIDno-2020-1333

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Tasa-arvolain 6 a §:n perusteella jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on työnantajan laadittava tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi, jonka mukaan toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan erityisesti palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja ja se sisältää yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Lain mukaan suunnitelmassa tulee olla:

 1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoitus (tehtävien luokitus, palkat, palkkaerot)
 2. tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
 3. arvio aikaisemmin asetettujen toimenpiteiden toteutuksesta ja niiden tuloksista.
   

Tasa-arvosuunnitelmaa on valmistellut tasa-arvotyöryhmä. Työryhmän suunnittelemat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2020-2021 ovat seuraavat:

Palkka- ja palkitsemispolitiikka

Tavoite: Saman tehtävän palkkauksesta ei löydy eroavaisuuksia sukupuolen perusteella. 

Toimenpiteet: 

 • Tasa-arvotyöryhmä seuraa tilannetta palkka-asioihin liittyvän tasa-arvon osalta. Tarvittaessa työryhmä puuttuu havaittuihin epäkohtiin. 
 • Seuraava palkkakartoitus tehdään vuoden 2021  tilanteesta.
   

Rekrytointi

Tavoite: Rovaniemen kaupungissa noudatetaan rekrytointiohjeita, jotka ottavat huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon.

Toimenpiteet: 

 • Anonyymin rekrytoinnin käytön laajentaminen. 
 • Kiinnitetään huomiota ilmoitusten tekstien tasa-arvoisuuteen.
 • Rekrytointiohjeiden uudistaminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioiden.
   

Syrjintä sukupuolen perusteella

Tavoite: Sukupuolisen tasa-arvon edistäminen on tärkeä osa työpaikkojen henkisen työhyvinvoinnin kehittämistä. Rovaniemen kaupungin työyhteisöissä epäasiallista ja syrjivää kohtelua ei esiinny.

Toimenpiteet:  

 • Arvioidaan rekrytointien hakijoiden ja valittujen sukupuolijakaumien suhdetta.
 • Ehdotetaan eettisen kanavan avaamista. Kanavaan voi tehdä ilmoituksen syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. 
 • Tasa-arvotyöryhmä seuraa ja arvioi organisaation tasa-arvotilannetta ja tekee suosituksia sukupuolten tasa-arvoa edistävien käytäntöjen kehittämiseksi.
   

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tasa-arvosuunnitelman 22.4.2020 § 18.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön tasa-arvosuunnitelman vuosille 2020-2021.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päivi Alaoja saapui tämän asian käsittelyn alkaessa klo 16.12.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.