Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Kaupunginjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu

ROIDno-2018-3113

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 5 §:n 6. kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy edellä olevan kohdan 6. mukaisen linjakeskustelun kaupunginjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja arviointikeskustelun pohjaksi ja sopii keskustelun järjestämisajan. Keskusteluun osallistuvat kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala osallistui tämän asian käsittelyyn klo 15.15 - 15.39.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, kaupunginjohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.