Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Koronavirustilanteeseen ja tulvaan varautuminen

ROIDno-2020-850

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 35 hyväksymän häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön 7 §:n mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtama häiriötilanteiden aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Kiireelliset kaupunginjohtajan erityistoimivallalla toteutetut toimenpiteet ja määräykset on saatettava ensi tilassa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tällöin kaupunginhallitus päättää, jäävätkö toimenpiteet voimaan vai kumotaanko ne osittain tai kokonaan tai ovatko ne voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.

Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri  sekä toimialajohtajat antavat kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle selonteon koronavirustilanteesta ja varautumisesta 4.5.2020 klo 12.

Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu torstaina 30.4.2020. Tämän asiakohdan tekstiä ja päätösesitystä täydennetään, mikäli se on poikkeusolojen johtoryhmän päätöksistä johtuen tarpeellista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginjohtaja Esko Lotvosta, toimialajohtaja Antti Lassilaa sekä toimialajohtaja Jukka Kujalaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Riikka Heikkilä saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.55.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.