Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.3.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 M€ eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 M€ eli 4,3 %).

Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden maaliskuussa oli 3,7 milj.euroa eli 4,0 %.Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu maaliskuun tilanteen mukaan on korkeintaan 0,8 M€.

Kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. 

Kaupungin talous- ja kehittämisyksikössä on laadittu koko vuotta koskeva ennuste. Toimintakatetta koskevan ennusteen laatiminen perustuu laskentaan, jossa on hyödynnetty aikaisempien vuosien toteumatietoja, kuluvan vuoden toteumaa ja kuluvalle vuodelle tiedossa olevia muuttujia. 

Edellä kuvattua menettely- ja laskentatapaa noudattaen maaliskuun katsauksessa ennustettu toimintakateen ylitys koko vuodelle suhteeessa arvioituun on 7,8 milj.euroa. Toimintakatteesta laadittujen laskennallisten ennusteiden vaihteluväli koko vuodelle poikkeaman osalta maaliskuun tilanteessa oli 6,8-14,9 miljoonaa euroa.

Ennustettu toimintakatteen vuosikasvu kuluvalle vuodelle on 11,0 milj.euroa eli 2,9 % (poikkeama 7,8 milj.euroa).

Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Kuntaliiton maaliskuussa tekemän ennusteen mukaan Rovaniemen verotulot toteutuvat 17 milj.euroa arvioitua pienempänä.

Valtion tukitoimien kuntakohtaiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä ja tämän hetkisen tiedon mukaan valtion tukipaketti ei kokonaisuudessaan kompensoi epidemiasta johtuvia menetyksiä kunnille.

Mikäli nettomenot ja verotulot toteutuvat ennusteiden mukaisesti ja valtion tukitoimet jäävät puoleen menetyksistä on tilikauden alijäämäksi muodostumassa -17,2 milj.euroa ja asetettu tulostavoite jää saavuttamatta.

Talouskatsaukseen sisältyvä ennuste on laadittu talous- ja kehittämisyksikön toimesta ja perustuu edellä kuvattuun laskentaan ja menettelytapoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää koko kaupunkiorganisaatiolta, että voimavarat on toistaiseksi kohdistettava niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen. Määrärahojen käytöstä muihin harkinnanvaraisiin tarpeisiin tulee pidättäytyä. Lisäksi kaupunginhallituksen päätöstä 7.10.2019 § 323 tulee edelleen noudattaa sekä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa olevia talouden tasapainotustoimenpiteitä on toteutettava. Toteutetuista talouden tasapainottamisen toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginvaltuustolle kesäkuun lopun tilanteesta tehtävässä osavuosikatsauksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi toimialat ja hallinnon johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.