Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022 - 2023 valmistelu tulee käynnistää. Alkuperäisen suunnitteluaikataulun mukaan oli tarkoitus, että kaupunginhalllitus päättää toimielimille ja konsernille annettavasta talousarvion laadintaohjeesta toukokuussa ja lautakunnat käsitelevät alustavat talousarviot kesäkuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen poikkeustilanne on tuonut mukanaan lukuisia epävarmuustekijöitä talousarviosuunnitteluun ja sen vuoksi on vuoden 2021 talousarvion laadintaprosessia on syytä tarkistaa muuttunutta tilannetta vastaavaksi.

Kuntaliitto on viimeisimmään arviossa arvioinut, että korona epidemian kuntataloutta heikentevä vaikutus on vähintään 1.8 miljardia euroa valtakunnallisella tasolla. Rovaniemen kaupungin taloutta heikentävä vaikutus on arvioitu olevan jopa n. 20 miljoonaa euroa riippuen epidemian kestoajasta. Valtion kunnille osoittaman tukipaketin kuntakohtaista vaikusta ei vielä tiedetä tarkalleen, mutta todennäköisesti tuki ei kata kaikkia menetyksiä. Verotuloarviot ovat talousarvion laadinnan lähtökohta ja tällä hetkellä verotulot ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Verotuloarviot tarkentuvat vasta syksyllä. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat siirtyneet ja niiden kustannusvaikutuksia ei tiedetä. Rovaniemen kaupungin uutta organisaatiota vastaavat muutokset talousarvioon ovat vielä kesken. Talouden seurannan ja suunnittelun peruslähtökohta on, että talous ja toiminta vahvistetussa talousarviossa vastaavat toisiaan. Myös kaupunginjohtajan vaihtuminen tapahtuu epävarmassa toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa ja on tärkeää, että talousarvion laadintaprosessin johtaminen jatkuu keskeytyksittä ja johdonmukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmistelua jatketaan siten, että valmistelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2021, yhteensä enintään 393.620.000 euroa  ja nykyiset veroprosentit vuodelle 2020. Kaupungin investointien kokonaismäärärahakehys on 20.000.000 euroa sisältäen kaupungintalon peruskorjauksen. Konserniyhteisöjen investoinnit valmistellaan hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti, mutta tarvittaessa konsernin investoinnit tulee sopeuttaa kaupungin investointitasoa vastaavaksi. Valmistelua jatketaan siten, että 

  1. määrärahat kohdistetaan toimielimille, lautakunnille ja palvelualueille siten, ettei edellä mainittu käyttötalouden ja investointien kokonaismääräraha ylity,  
  2. kertaluonteiset hanke yms. määrärahat eliminoidaan ennen valmistelun aloittamista,
  3. valmistelun perusteella kaupunginhallitus päättää tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille 31.8.2020 ja talousarvion valmistelustilannetta esitellään valtuustoseminaarissa 7.9.2020, 
  4. toimielimet antavat lausuntonsa talousarviosta ja konserniyhteisöt laativat talousarviokorttinsa 30.9.2020 mennessä,
  5. kaupunginjohtaja antaa esityksensä 26.10.2020,
  6. kaupunginhallituksen esitys valtuustolle vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023 annetaan 4.11.2020,
  7. konserniyhteisöjen talousarvion laadinta tulee tehdä vuodelle 2020 annettujen laadintaohjeiden mukaisesti ja
  8. toimielinten ja kaupunginjohtajan tulee tehdä konkreettiset esitykset kaupunginhallitukselle alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainoon saattamisesta vuosina 2021 - 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimialat, lautakunnat, hallinto- ja tukipalvelu yksiköt, konserninyhteisöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.