Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Ulla-Kirsikka Vainion virkavapaa-ajankohtien täsmentäminen

ROIDno-2020-514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.12.2019 Ulla-Kirsikka Vainion Rovaniemen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020 alkavaksi ja 31.8.2026 päättyväksi kuuden vuoden määräajaksi. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja Vainio on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten virkavaali voidaan vahvistaa.

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välillä.

Liitteenä olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta mahdollisessa luottamuspulatilanteessa, minkä johdosta sopimuksen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto.

Sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat seuraavat kohdat:

  • Ennen 1.9.2020 tapahtuvaa viranhoidon aloittamista Vainio toimisi vs. kaupunginjohtajana Esko Lotvosen ollessa vuosilomalla 25.5.2020 alkaen.
  • Vainion kuukausittainen kokonaispalkka 25.5.2020 alkaen olisi 12 500 euroa sisältäen puhelinedun.
  • Kaupunki maksaisi Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset, enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Mikäli Vainio irtisanoutuisi virastaan kahden (2) vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-koulutuksen kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.
  • Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulatilanteessa olisi hänellä oikeus saada enintään 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.

Hallintosäännön 152 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä sillä perusteella, että johtajasopimuksen valmistelun johtaminen on hallintosäännön 5 §:n 5 kohdassa delegoitu kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginhallitus päättää 

  1. vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin,

  2. vahvistaa Vainion viranhoidon alkamisen ajankohdaksi vs. kaupunginjohtajan tehtävässä 25.5.2020 ja määräaikaisessa kaupunginjohtajan virassa 1.9.2020,

  3. vahvistaa Vainion kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 25.5.2020 alkaen 12 500,00 euroa sisältäen puhelinedun ja

  4. hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 101 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen.

Päätös

Susanna Junttila esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että johtajasopimuksen kohta "Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan työnjako" muutetaan muotoon:

"Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, johtaa asioiden valmistelua, hallintoa ja taloutta henkilöstöorganisaation kanssa. Tarkemmasta työnajosta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kesken voidaan sopia erillisellä asiakirjalla, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. "

ja että muilta osin kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin ja Ulla-Kirsikka Vainion välisessä johtajasopimuksessa, jota ei ole vielä allekirjoitettu, on suunniteltu, että Ulla-Kirsikka Vainio olisi palkallisella virkavapaalla 26.-27.5., 11.- 12.6. ja 16.-17.6.2020. Kyseisinä päivinä Vainion suunniteltiin pitävän vapaana kuusi päivää, joina hän on työskennellyt kaupungin hyväksi ennen viranhoidon alkamista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kaupunginjohtaja Esko Lotvosen piti olla kyseisinä päivinä virantoimituksessa, mutta koska niille suunnitellut tilaisuudet ovat peruuntuneet, voi Esko Lotvonen pitää kyseiset päivät vuosilomana. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Ulla-Kirsikka Vainio ovat sopineet alustavasti, että Ulla-Kirsikka Vainio olisi virantoimituksessa 26.-27.5., 11.- 12.6., 16.-17.6.2020 ja pitäisi ennen viranhoidon alkamista kertyneet päivät palkallisena virkavapaana myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Hallintosäännön 5 §:n 1 momentin kohdan 8 mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan sopimusten mukaiset virkavapaudet sekä vuosiloman. Koska virkavapaus poikkeaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston johtajasopimusluonnoksesta, asia on syytä tuoda kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Hallintosäännön 152 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä asian luonteen vuoksi, ja, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ulla-Kirsikka Vainio, Riitta Järvinen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.