Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • perusturvalautakunta 22.4.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.4.2020

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 LVI-tarvikkeet - option käyttäminen, 23.04.2020

Kaupungingeodeetti
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 40 Määräalan ostaminen Ylikylästä kiinteistöstä 698-401-46-37, 23.04.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Sähköinen ovenavausjärjestelmä, 14.02.2020

Tilapalvelupäällikkö
§ 21 Sairaalakadun terveysaseman paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto, 21.04.2020
§ 22 Hankintapäätös koskien Ounasvaaran peruskoulun keittiölaitteiden hankintaa ROIDno-2020-742, 24.04.2020
§ 23 Maanrakennuskonetöiden pienhankinta, 24.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja lautakunnan pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli elinvoimalautakunnanpäätöksistä toimialajohtaja Jukka Kujalaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.