Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi

ROIDno-2019-1199

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin valtuusto on päättänyt kokouksessaan 11.11.2019 kaupungin uudesta organisaatiosta ja kokouksessaan 20.1.2020 § 3 kaupungin valtuusto päätti, että  uutta organisaatiota vastaava muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään 25.5.2020 ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020. Muutokset on saatu tehtyä järjestelmiin ja voidaan esittää 15.6.2020 pidettävälle kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuuston talousarvioon päättämiin käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahoihin sekä päätettyihin talouden ja toiminnan tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia. Muutokset ovat teknisiä ja toteutettu siten, että talousarvioon hyväksytyt määrärahat on kohdennetty uudelleen samantasoisina uuden organisaation mukaisesti toimialoille ja lautakunnille sekä hallinto ja tukipalveluyksiköille. Vastaavasti talousarviokirjan tekstiosat on siirretty talousarviokirjassa uuden organisaation mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kapunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion tekniset muutokset liitteenä olevan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022 kirjan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle, valtuuston päätös tiedoksi toimialat, lautakunnat, halllinto- ja tukipalvelut yksikkö, kaupungin johtoryhmä, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.