Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katu- ja virksitysalue, Ratavartijankatu

ROIDno-2019-3293

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 29.11.2019

8. kaupunginosan korttelit 8203 ja 8204 ovat merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kortteleiden väliin on merkitty Koneistajankatu. Korttelialueet ja Koneistajankatu ovat rakentamattomia ja toteutumattomia. Ratavartijankadulle, johon alue eteläosastaan rajautuu, on toteutunut sorapintainen yksityistie. Alue on kaupungin maanomistuksessa ja -hallinnassa.

Kaavoitus esittää, että alueelle käynnistetään asemakaavan muutos, jossa suunnittelualue muutettaisiin yhdeksi suureksi teollisuus- ja varastorakennusten tontiksi.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta käynnistää 8. kaupunginosan kortteleiden 8203 ja 8204 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen vireille tulo asetetaan yleisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan ja kaupungin internet- sivuille, Kaavatorille. Asemakaavamuutos on vähäinen, joten sen hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto- ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 30.3.2020

8. kaupunginosan korttelit 8203 ja 8204 ovat merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi. Kortteleiden väliin on merkitty Koneistajankatu. Korttelialueet ja Koneistajankatu ovat rakentamattomia ja toteutumattomia. Ratavartijankadulle, johon alue eteläosastaan rajautuu, on toteutunut sorapintainen yksityistie. Alue on kaupungin maanomistuksessa ja -hallinnassa.

Laaditussa asemakaavan muutosluonnoksessa alue on muutettu yhdeksi suureksi teollisuus- ja varastorakennusten tontiksi.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaava-aluetta on laajennettu vireiselle virkistysalueelle, jolla oleva kevyenliikenteen ohjeellinen varaus poistetaan tarpeettomana. Lisäksi kaavakarttaan on lisätty Ratavartijankadun puoleiselle rajalle liittymäkieltoalueita yhdyskuntatekniikalta saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Kaavoitus esittää, että korjattu kaavaluonnos valitaan kaavaehdotukseksi ja asetetaan julkisesti nähtäville.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 8. kaupunginosan kortteleiden 8203 ja 8204 sekä katu- ja virkistysalueen asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Alueelle laaditaan kaavamuutoksen yhteydessä myös uusi tonttijako.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.