Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 171 tontit 5 ja 6, Myllyojantie

ROIDno-2019-834

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 13.8.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Suunnittelualueen korttelin 171 tontit ovat palvelleet kuljetusliike Vilander Oy:n käytössä. Korttelissa on kolme pienempää rakennusta ja yksi halli.  Kuljetusliiketoiminta alueella on loppunut, jonka vuoksi hallitiloille ei ole enää käyttöä. Suunnittelualueella olevat asuinrakennukset ovat asumattomia. Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada alueelle rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30.

Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 7.6.2004. Kaava-alue muodostuu korttelin 171 rekisteritontista viisi ja sitovan tonttijaon mukaisesta tontista
kuusi. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja
varastotiloja. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (AOT-1). Kerrosluku on kaksi (II) ja tonttitehokkuusluku on e=0.25. 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 171 tonteilla 5 ja 6, osoitteessa Myllyojantie 1 ja 3. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan erillispientalojen korttelialueen (AOT-1), jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja varastotiloja, muuttamista
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30. Asemakaavan ja tonttijaon muutos kuulutetaan vireille sekä asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus 23.3.2020/ kaavasuunnittelija NC:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnos asetettiin teknisen lautakunnan 20.8.2019 (94 §) päätöksellä nähtäville 11.-24.2.2020 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25) sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeillä maanomistajalle ja rajanaapureille. Kaavamuutokseen liittyen ei ole nähtävilläolon aikana saapunut mielipiteitä.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja varastotiloja. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (AOT-1). Kerrosluku on kaksi (II) ja tonttitehokkuusluku on e=0.25.

Asemakaavan muutoksessa alueesta muodostetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku on kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 171 tonttien 5 ja 6 asemakaava ryhdytään muuttamaan 11.10.2019 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 € +300 €/ kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.