Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 567 tontti 25, Erätie 4

ROIDno-2019-2074

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 4.9.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada tontista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku olisi yksi (I) ja tehokkuusluku e=0.25. Suunnittelualueella sijainneille rakennuksille on haettu purkulupa ja rakennuksia on purettu kesän 2019 aikana. Myös tontilla ollut puusto on samassa yhteydessä kaadettu.

Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu 6.8.1986. Kaava-alue muodostuu korttelin 567 tonttijaon mukaisesta tontista 25. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO) kerrosluvulla yksi (I), rakennusoikeutta on tontille merkitty 230 k-m² (~e=0.16).

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen tutkimisen 5. kaupunginosan korttelin 567 tontilla 25, osoitteessa Erätie 4. Asemakaavan muutos kuulutetaan vireille ja valmisteluaineisto asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (hallintosääntö 27 §). Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2600 € sekä 250 €/ kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 9.1 .2020/ kaavasuunnittelija NC:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos asetettiin teknisen lautakunnan 24.9.2019 (111 §) päätöksellä nähtäville 28.11.-11.12.2019 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25) sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävillä olosta ilmoitettiin Postin lakon vuoksi ainoastaan kuulutuksella Lapin Kansassa 27.11.2019 sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaavamuutokseen liittyen ei ole saapunut mielipiteitä.

Kaavamuutoksella erillispientalojen korttelialueesta (AO) kerrosluvulla yksi ja rakennusoikeudella 230 k-m² muodostetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) kerrosluvulla yksi (I) ja tehokkuusvuvulla e=0.25.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 567 tontin 25 asemakaava ryhdytään muuttamaan 20.11.2019 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (hallintösääntö 34 §). Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 € +300 €/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus 28.2.2020/ kaavasuunnittelija NC

Asemakaavan muutosehdotus asetettiin ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 11.–24.2.2020 palvelupiste Osviittaan Rinteenkulman kauppakeskukseen sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeellä tontin haltijalle ja rajanaapureille. Asiasta pyydettiin ympäristölautakunnan lausunto, ympäristölautakunnalla ei ollut asiasta lausuttavaa. Nähtävilläpitoaikana ei saapunut muistutuksia.

Asemakaavamuutoksella erillispientalojen korttelialueen tontista (AO), jonka kerrosluku on yksi (I) ja rakennusoikeus 230 k-m², muodostetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) kerrosluvulla yksi (I) ja tehokkuusluvulla e=0.25 (351 k-m²).

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
puh 016 322 8909
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 567 tontin 25, osoitteessa Erätie 4, asemakaavamuutos hyväksytään 10.10.2019 ja 6.2.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 € +300 €/ kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.