Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Asemakaavan muutos ja tonttijako 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueet, Katajaranta 2

ROIDno-2017-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Jorma Korva, jorma.korva@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginarkkitehti JK 14.2.2017:

Strategisen kaupunkisuunnittelu työryhmän kokouksessa 24.11.2016 on todettu, että entisen kulkutautisairaalan alue (Katajaranta 2) on yleiskaavassa matkailupalvelujen aluetta ja alue voitaisiin kumppanuuskaavoituksella osoittaa matkailutoiminnan tarpeisiin. MAATO:n mukaan ko. asemakaava on kaavoituksen vastuulla. Yleiskaavassa alueella sijaitseva "punainen tupa" on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi. Lisäksi alueella on muinaismuistokohde (kivikautinen asuinpaikka).

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1969 eikä alue ole toteutunut kaavan mukaisesti. Suunnittelualue on puistoa PI ja katualuetta. Alueella olevilla rakennuksilla ei siis ole tonttia tai rakennusoikeutta. Katajaranta -kadun liittymä Ounasvaarantiehen ei ole asemakaavan mukaisella paikalla. Asemakaavan mukaan katu tulisi rakentaa puistoalueen kautta entisen kulkutautisairaalaan kohdalta. Asemakaavassa ei ole otettu huomioon alueen rakennetun ympäristön suojelutarvetta.

Kumppanuuskaavoituksella haetaan alueelle toimijaa, jolloin asemakaavan muutos laaditaan valitun toimijan esittämän hyväksytyn liiketoimintakonseptin mukaisesti. Tekninen lautakunta valitsee julkisen hakumenettelyn ja liitteessä "Kumppanin valintakriteerit" esitettyjen kriteerien ja pisteytyksen perusteella alueen toimijan. Valinnassa pääpaino on liiketoimintakonseptin toteuttamiskelpoisuudessa ja ympärivuotisen toiminnan toteutuksessa.

Kaupungin tavoitteena on, että:
- kumppanin liiketoimintakonsepti on yleiskaavan mukainen
- punainen tupa tulee säilyttää ja kunnostaa
- hanke ottaa huomioon yleiskaavassa esitetyt reitit
- muinaismuistokohteeseen liittyvät ehdot ja velvoitteet täytetään (mahdollinen arkeologinen tutkimus)
- alueella oleva kunnallistekniikka otetaan huomioon
- autopaikoitus toteutetaan normien mukaisesti
- ympäristörakentaminen toteutetaan laadukkaasti
- alueesta muodostuu kaupunkikuvallisesti yhtenäinen kokonaisuus
- alue tulee olla asukkaiden ja matkailijoiden ympärivuotisessa käytössä

Kumppanin valintakriteereinä ovat:

1. Liiketoimintakonseptin toteuttamiskelpoisuus

2. Toteuttamisaikataulu

3. Sopivuus ja lisäarvo Rovaniemen matkailulle ja kaupunkilaisille

Lisäksi arvioidaan kumppanin taloudellinen luotettavuus, joka voi olla valinnasta poissulkeva tekijä.

Kumppanilta peritään kaavoitus- ja tonttikulut. Tilaliikelaitos luovuttaa rakennukset erikseen sovittuun hintaan. Tontti vuokrataan 30 vuodeksi. Kaupunki edellyttää vakuuden toiminnan aloittamisesta, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
040 5789283
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Kaupunginarkkitehti Jorma Korva
040 5789281
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää että 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueilla osoitteessa Katajaranta 2 käynnistetään keskustan osayleiskaavan mukainen asemakaavan muutos kumppanuuskaavoitusmenettelyllä ja että kumppani haetaan julkisella hakumenettelyllä (lehtikuulutus Lapin Kansassa). Kumppani valitaan liitteessä "Kumppanin valintakriteerit" olevien kriteerien ja pisteytyksen perusteella. Kumppanin valinnasta päättää tekninen lautakunta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jorma Korva, jorma.korva@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmet käsittelyvaiheet:
Tekninen lautakunta 28.2.2017, § 32

Kaupunginarkkitehti JK 15.5.2017

´Rovaniemen kaupungin teknisten palvelujen kaavoitus on 29.3.2017 ilmestyneessä Lapin Kansassa julkaistulla ilmoituksella hakenut kaavoituskumppania ja toimijaa Katajaranta 2:ssa olevan punaisen tuvan säilyttämiseksi ja alueen kehittämiseksi asemakaavan muutoksella. Kaavoituskumppanin hakeminen perustuu teknisen lautakunnan päätökseen 28.2.2017, § 32, jossa on päätetty myös kumppanin valintakriteerit ja kaupungin edellyttämät ehdottomat vaatimukset. Hakuaika päättyi 28.4.2017 klo 15:00. Määräaikaan mennessä jätettiin kolme hakemusta.

Asia esitellään kokouksessa.

Yhteenveto hakijoista, hakemukset sekä muistio hakemusten avauksesta ja pisteytyksestä jaetaan kokouksessa.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Esitys kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus
Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää, että suoritetun arvioinnin perusteella 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen kaavoituskumppaniksi valitaan Rovaniemi Public Sauna Team RPS  (perustettava yhtiö). Valitun kumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus ja käynnistetään asemakaavan muuttaminen.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

Jorma Korva, jorma.korva@rovaniemi.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta 28.2.2017, § 32

Tekninen lautakunta 23.5.2017, § 82

Kaupunginarkkitehti JK 21.8.2017

Tekninen lautakunta päätti 23.5.2017, § 82 valita 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen kaavoituskumppaniksi Rovaniemi Public Sauna Team RPS:n.

Määräaikaan mennessä päätöksestä on jättänyt oikaisuvaatimuksen Polarlehdet Oy, toimitusjohtaja Jorma Aula. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan teknisen lautakunnan 23.5.2017, § 82 päätöksen (valinnan) kumoamista. Oikaisuvaatimuksesa todetaan mm. että

1. Kumppanuuskaavaan osallistuneiden arviointi ja päätökset on suoritettu vajavaisesti

2. Pyynnöstä huolimatta laadittua pisteytystä ei ole oikaisuvaatimuksen jättäneelle toimitettu.

3. Kaupungin edun kannalta tulee vaatia vakuus ennen asemakaavan laadinnan aloittamista, koska kumppanuuskaava laaditaan ainoastaan kilpailussa voittaneen suunnitelmille.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen johdosta kaavoitus toteaa seuraavaa:

1. Kaikki jätetyt kolme ehdotusta / hakemusta on esitelty tekniselle lautakunnalle kokouksessa samanarvoisesti. Alkuperäiset ehdotukset sekä laadittu pisteytys ovat olleet kokouksessa lautakunnan jäsenten saatavilla. Oikaisuvaatimuksen jättäneen ehdotus on jätetty ehdollisena ja luottamuksellisena -ei julkisuuteen! Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että ko. yritys tarjosi esityksessään myös yleisiä saunoja, jotka olisi toteutettu luolasaunoina sijoittuen lähelle tulvarajaa avautuen koko seinän kokoisten ikkunoiden ja terassin kautta joelle. Kaavoitus toteaa, että ehdotuksessa ei ole mainintaa useista luolasaunoista. Ehdotuksessa on mainittu että punaisen tuvan alapuolelle tulee 2-3-pientä "tupaa", ulkorakennuksen tilalle 2-4-huoneistoa sekä  sauna ja sen lähelle jokirantaan avantouintipaikka, jos sille löytyy tällä kohtaa (eteläinen osa) jokea turvallinen paikka.

Oikaisuvaatimuksen jättäjä toteaa, että kohteen toteuttajaksi hyväksytyllä ryhmällä ei ole taloudellisia edellytyksiä toteuttaa hanketta. Oikaisuvaatimuksen liitteenä on kooste yrittäjäryhmän yrityksistä taloustietoineen, joiden perusteella edellytys hylkäämisestä toteutuisi. Oikaisuvaatimuksen jättäneellä yrityksellä sen sijaan olisi hyvät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Kaavoitus toteaa, että voittaneen ehdotuksen hakemus on jätetty perustettavan yhtiön lukuun, joka sitoutuu siihen, että kaikkien osakkaiden yhteiskunnalliset velvoitteet ovat kunnossa ja perustettavan yhtiön osakkaat vakuuttavat, että taloudelliset edellytykset hankkeelle on selvitetty. Tiimi on tehnyt laskelmia hankkeen taloudellisesta toteutuksesta ja tulevaisuusskenaarioista. Hankkeen omistajat ovat valmistautuneet rahoittamaan toiminnan omalla pääomallaan ja jatkossa tulorahoituksella sekä mahdollisella rahoituskierroksella. Perustettava yhtiö hakee investointiavustusta ELY-keskukselta 35 % sekä avustusta rakennusperinnön hoitoon. Taloudelliset laskelmat ovat olleet hakemuksen / ehdotuksen liitteenä 2.

2. Hakemusten / ehdotusten jättäneille on postitettu 30.5.2017 paperisena ote teknisen lautakunnan päätöksestä liitteineen, Liitteessä "Muistio" on esitetty hakijoiden pisteytys.  Pisteytyksessä on otettu huomioon oikaisuvaatimuksen jättäjän edustaman yrityksen  alueelle esittämä toiminta. Kuvausta yleisistä saunoista ei hakemuksessa ole.

3. Valitun toimijan kanssa käynnistetään teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti neuvottelut asemakaavan muuttamisesta, laaditaan yhteistoimintasopimus ja neuvotellaan taloudellisiin sitoomuksiin liittyvistä asioista.

Lisätietoja
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että teknisen lautakunnan päätös  perustuu lautakunnalle kuuluvaan harkintavaltaan eikä jätetty oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa teknisen lautakunnan päätöstä 23.5.2017, § 82. Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen kaavoituksen lausunnosta ilmenevin perustein.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.4.2018:

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.3.2018 § 117 hyväksynyt yhteistoimintasopimuksen teknisen lautakunnan 23.5.2017 § 82 valitseman kaavoituskumppanin kanssa (Rovaniemen Puplic Sauna Team). Tehdyn sopimuksen mukaisesti kaupunki päättää käynnistää 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen kumppanuuskaavoituksena. Muutos koskee entistä kulkutautisairaalaa eli ns. punaista tupaa ja lähiympäristöä, joka sijaitsee rautatiesillan kupeessa Katajarannalla.

Suunnittelualue on merkitty keskustan osayleiskaavassa matkailupalveluiden alueeksi RM ja puistoksi VP. Yleiskaavassa entinen kulkutautisairaala, ns. punainen tupa, on merkitty rakennussuojelukohteeksi (sr70). Yleiskaavassa alueelle on merkitty myös muinaismuistokohde (sm181). Muinaismuistokohdetta ei ole kuitenkaan mainittu Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä, muutoin kuin poistettuna kohteena (ei rauhoitettu).

Voimassa oleva asemakaava alueella on hyväksytty 14.4.1969. Kaavassa alue on merkitty istutettavaksi puistoalueeksi PI ja katualueeksi. Aluetta ei ole toteutettu voimassa olevan kaavan mukaisesti. Rakennukset ovat olleet tyhjillään päiväkotitoiminnan päätyttyä alueella.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää 4. kaupunginosan katu- ja puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon tutkimisen osoitteessa Katajaranta 2. Asemakaavan muutos ja tonttijako saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Kaavoituskumppani maksaa kohteen kaavoituksesta 4000 € ja kuulutuskustannuksena 250 €/kuulutus sekä kiinteistönmuodostamisesta aiheutuvat kustannukset. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 25.3.2020:

Katajaranta 2:n entisen kulkutautisairaalan eli ns. punaisen tuvan asemakaavan muutos on saatettu vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavapäätös on ollut nähtävillä 16.5.-25.5.2018. Kuulutus vireilletulosta ilmoitettiin 10.5.2018 Lapin Kansassa ja kirjeellä lähialueen osallisille sekä Lapin Ely -keskukselle. Kaava-asiaan on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivulla kaavatorilla. Muutoksen osalta tehtiin myös laajempi sähköinen jakelu muille viranomaisille sekä alueella oleville toimijoille. Alustavia lausuntoja ja kommenteja asian osalta saapui Museovirastolta, Telia Finland Oy:ltä sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ltä. Mielipiteitä muilta osallisilta nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Alueelle on laadittu 14.3.2019 päivätty asemakaavan muutosluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM, kerrosluvulla 1/2 k I u1/2 sekä tehokkuusluvulla e=0.25. Lisäksi alueelle on muodostettu energianhuollon toiminta-alue EV, joka varmistaa ja turvaa alueelle jo vuosikymmenten saatossa rakennetun tekniikan sekä niihin liittyvät rakennukset käyttötarkoituksen mukaisesti. RM -alueelle on osoitettu myös johtorasiteet alueella olevien maanalaisten putkien ja johtojen vuoksi.

Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 18.4.-2.5.2019. Nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella 17.4.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä lähialueen osallisille. Kaava-asiaan on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivulla kaavatorilla. Pyydettyjä lausuntoja saatiin Lapin Ely -keskukselta, Museovirastolta, Väylävirastolta sekä Napapiirin Energialta ja Vedeltä. Asiasta saapui myös yksi allekirjoittamaton mielipide.

Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen, valmistuneiden selvitysten sekä kaavoituskumppanin tarkennettujen suunnitelmien osalta on kaavaluonnoskarttaa täydennetty ja korjattu 19.2.2020 mm. seuraavasti. Museoviraston ja Lapin Ely -keskuksen lausuntojen osalta RM -alueen päärakennuksen ns. punaisen tuvan suojelumääräystä on tarkennettu. Lausuntojen ja valmistuneen inventoinnin osalta on myös piharakennus esitetty kaavassa suojeltavaksi. Piharakennuksen säilyttämisen myötä on myös rakennusoikeus nostettu tasolle e=0.35. Pääasiallista kerroslukua osoittava kaavamääräys on nostettu yhdestä kahteen (II) sisältäen edelleen myös mahdollisuuden kellarirakentamiseen tarvittaessa(1/2 k). Mahdollista liikenteen melua varten on kaavaan lisätty rakennusten ulkoseiniä ja ikkunoita osoittava kaavamääräys. Väyläviraston lausunnon myötä kaavamääräyksiin on lisätty viereisen junaradan osalta mahdollista melua- ja tärinää sekä ratalain huomioimat kaavamääräykset. Tulvauhkaa osoittava kaavamääräys on poistettu tarpeettomana, koska rakennuspaikka ei ole tulvauhka-alueella.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaluonnokseen tehdyt täydennykset ja korjaukset eivät ole olleet merkitykseltään sellaisia, että valmisteluvaiheen kuuleminen olisi ollut tarpeen suorittaa uudelleen.

Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapuneiden lausuntojen ja mielipiteen osalta on laadittu vuorovaikutuslomake. Vuorovaikutuslomake on esityksen liitteenä ja se käsitellään elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että alueelle 14.3.2019 laadittu ja 19.2.2020 täydennetty ja korjattu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päätää hyväksyä 4. kaupunginosan katu- ja virkistysaluetta koskevan 14.3.2019 päivätyn ja 19.2.2020 korjatun asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää asemakaavan muutosehdotuksesta ja alueelle laadittavasta tonttijaosta sekä niiden asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään Lapin Ely -keskuksen, Museoviraston, Väyläviraston sekä Rovaniemen Energian ja Veden lausunnot. Kaavoituskumppani maksaa kaavoituskustannuksena vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 4000 € ja kuulutuskustannuksena 250 €/kaavakuulutus sekä kiinteistönmuodostamisesta aiheutuvat kustannukset. Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi esitteli asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.