Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Konsernin johtoryhmän nimeäminen

ROIDno-2020-1039

Perustelut

Hallintosäännön 9 §:n mukaan "Konsernin johtoryhmän kokoonpanon määrää kaupunginhallitus. Muilta osin konsernin johtoryhmän tehtävistä määrätään konserniohjeessa."

Hallintosäännön 3 §:ssä määrätään Rovaniemen kaupungin konsernijohto ja 4 §:ssä konsernijohdon tehtävät ja toimivalta.

Kaupunginjohtaja toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti kuntakonsernin viranhaltijajohtajana ja vastaa omistajaohjauksen toteutumisesta ja täytäntöönpanosta koko kaupunkikonsernin osalta, tekee esityksen kaupunginhallitukselle omistajaohjauksen periaatteista (konserniohje, hyvä hallinto- ja johtamistapaohje), ohjaa ja valvoo omistajan edustajana, että tytäryhteisöt toimivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta, johtaa toimialajohtajien työtä omistajaohjauksessa ja antaa tarvittaessa toimiohjeet omistajaohjauksen toteuttamiseksi, pitää kaupunginhallituksen puheenjohtajan tietoisena omistajaohjauksessa toteutettavista toimenpiteistä, raportoi säännöllisesti kaupunginhallitukselle omistajaohjauksesta sekä määrää ja asettaa tehtäväänsä ne muut viranhaltijat, joiden tehtävänä on aktiivisella omistaja-ohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Konserniohjeen päivittämisen valmistelu on käynnistynyt. Konsernin johtoryhmän tehtävistä määrätään tarkemmin uudessa konserniohjeessa.

Konsernin johtoryhmä tulee nimetä niin, että se tukee kaupunginjohtajaa ja konsernijohtoa omistajaohjauksen toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa koko kaupunkikonsernin osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättä nimetä konsernin johtoryhmän seuraavasti:

 • Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, puheenjohtaja
 • Toimialajohtaja Antti Lassila
 • Toimialajohtaja Jukka Kujala
 • Kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä
 • Toimitusjohtaja Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
 • Toimitusjohtaja Saara Saari, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
 • Toimitusjohtaja Juha Torvinen, Napapiirin Residuum Oy
 • Toimitusjohtaja Anne Kunnari, Lappica Oy
 • Toimitusjohtaja Riitta Harmanen, Eduro säätiö
 • Toimitusjohtaja Heli Välikangas, Rovaniemen Kylien kehittämissäätiö
 • Toiminnanjohtaja Sari Alatalo, Lapin Alueteatteriyhdistys ry
 • Vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelainen, valmistelija-sihteeri

Kaupunginjohtaja voi kutsua konsernin johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omistajaohjaukseen ja konsernin johtamiseen liittyvien päätösten valmistelu, toimeenpano ja valvonta.

Päätös

Kaupunginjohtaja esitteli asiaa.

Sanna Karhu esitti Kalervo Björkbackan, Harri Rapon, Juhani Juuruspolven ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että konsernin johtoryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilöt ja yhteisöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.