Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Koronavirustilanteeseen varautuminen

ROIDno-2020-850

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 35 hyväksymän häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön 7 §:n mukaan häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin toimintaa johtaa kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajan johtama häiriötilanteiden aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti. Kiireelliset kaupunginjohtajan erityistoimivallalla toteutetut toimenpiteet ja määräykset on saatettava ensi tilassa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tällöin kaupunginhallitus päättää, jäävätkö toimenpiteet voimaan vai kumotaanko ne osittain tai kokonaan tai ovatko ne voimassa säädetyn vai sitä lyhyemmän ajan.

Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri antavat kaupunginhallitukselle selonteon koronavirustilanteesta ja varautumisesta kokouksessa.

Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu perjantaina 3.4.2020. Tämän asiakohdan tekstiä ja päätösesitystä täydennetään, mikäli se on poikkeusolojen johtoryhmän päätöksistä johtuen tarpeellista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa 

  • toimialajohtaja Jukka Kujalaa yritysten tilanteesta 
  • palvelualuepäällikkö Kai Väistöä ja palvelualuepäällikkö Mirja Kangasta lasten ja lapsiperheiden asemasta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyjen jälkeen klo 14.05 - 14.10. Liisa Ansala ja Hilpi Ahola poistuivat tauon aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.