Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Marrasjärven ranta-asemakaavan muutos kortteli 6 ja sitä ympäröivälle MT-alueelle

ROIDno-2019-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.2.2019:

Marrasjärvellä tilan 698-405-17-22 Lahtela maanomistajat ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen omistamalleen maalle. Muutoksen tavoitteena olisi, että voimassa olevassa ranta-asemakaavassa aikoinaan maatilan talouskeskukseksi sekä maatalousalueeksi kaavoitettu alue voitaisiin muuttaa loma-asumiskäyttöön. Alueella ei ole ollut aikoihin toimintaa ja sen rakennukset ovat osittain huonossa kunnossa ja osa sortuneita. Suunnittelualue rajoittuu tilan molemmilta sivuilta loma-asuntoja käsittäviin korttelialueisiin. Muutettavalla alueella on voimassa Rovaniemen maalaiskunnanvaltuuston 23.1.1989 hyväksymä ranta-asemakaava.

Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan Lahtela RN:o 698-405-17-22 ranta-alueen kaavan muutttamista ryhdytään tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää, että tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan muutosta ryhdyttään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannuksena 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 2.12.2019:

Marrasjärven tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan muutos on saatettu vireille sekä asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavapäätös nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo ilmoitettiin 17.4.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä lähialueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi kirjattu mielipide. Mielipiteeseen laaditaan vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Konsultti on laatinut tilan alueelle 9.10.2019 päivätyn ranta-asemakaavan muutosluonnoksen. Kaavaluonnos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti 17.10.-30.10.2019. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä lähialueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Ranta-asemakaavan luonnokseen on lisätty teknisenä korjauksena valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kerroslukua osoittava merkintä. Ranta-asemakaavan luonnoksessa alueelle on muodostettu yksi loma-asuntojen korttelialue RA, jolle sijoittuu kaksi rakennuspaikkaa. Toinen rakennuspaikka käsittää maatilan olevia rakennuksia ja toinen kaavassa oleva on uusi rakentamaton rakennuspaikka. Muu korttelialueen ympärillä oleva alue säilyy käyttötarkoitukseltaan edelleen voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisena maatalousalueena MT.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alueelle laaditun ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutos saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se hyväksyy alueelle laaditun ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutos saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Esko Lotvonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Esittelijänä toimi puheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 27.3.2020:

Marrasjärven tilan 698-405-17-22 ranta-asemakaavan muutosehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä 11.2.-11.3.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutosehdotukseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Muistutuksia nähtävilläolon aikana ei saapunut.

Ranta-asemakaavaehdotuksen nähtävilläpidon aikana on maanomistajalta tullut esitys, että kaavassa toinen RA -tontti, jossa on olemassa olevat rakennukset, voitaisiin kaavaan tehdä teknisenä tarkistuksena käyttötarkoituksen muutos asuinpientalotontiksi AP. Rakennukset tontilla ovat olleet vakituisen asumisen piirissä ja maanomistaja haluaisi pitää ne edelleen siinä käyttötarkoituksessa. Koska kaavaan tehtävä korjaus on lähinnä tekninen ja se on myös maanomistajan esittämä sekä hyväksymä ja koskee vain yksityista etua, niin kyseinen muutos voidaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen § 32 edellyttämällä tavalla. Kaavaehdotuksen uutta nähtävilläpitoa ei täten tarvitse suorittaa.

Kyseinen ranta-asemakaavan muutos on ns. siirtymävaiheen kaava josta tekninen lautakunta teki vuonna 2019 vireilletulopäätöksen. Sen aikaiset pienetkin ranta-asemakaavat ja -muutokset oli alistettu kaupunginvaltuuston päätösvallan alaisuuteen. Uuden organisaation tultua vuoden alusta voimaan on kyseiset pienet rantakaavat alistettu elinvoimalautakunnan päätösvallan alaisuuteen. Vaikka tämä ranta-asemakaavan muutosehdotuspäätös on saatettu tammikuussa 2020 teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle kaavaehdotuspäätöksen saamiseksi ja sen nähtäville asettamisesta, on asian hyväksymispäätös kuitenkin perustelluista syistä hyvä saattaa elinvoimalautakunnalle kaupunginvaltuuston sijasta.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Marrasjärven tilaa 698-405-17-22 koskeva ranta-asemakaavan muutoksen.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Marrasjärven tilaa 698-405-17-22 koskevan ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn ja 12.3.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosäännön 183 §:n perusteella kaupunginhallitus.

Päätös

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Esko Lotvonen

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.