Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Ranta-asemakaavan muutos kortteleiden 8 ja 9 välinen MT-alue, tila 698-405-5-13, Marrasjärvi

ROIDno-2019-3214

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunitelija TH 29.10.2019:

Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 maanomistajat esittävät, että kaupunki käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen tutkimisen. Alueella on voimassa entisen Rovaniemen maalaiskunnan valtuuston 23.1.1989 § 7 hyväksymä ranta-asemakaava.

Kyseiselle emätilalle on osoitettu 7 omarantaista loma-asunnon rakennuspaikkaa, joista yksi on vielä rakentamatta. Edellä mainituista rakennuspaikoista tuleva paikka sijoittuisi kahden loma-asuntoja käsittävän korttelialueen väliselle maatalousalueelle (MT). Alueelle on käynnistetty myös tilan halkomista koskeva maanmittaustoimitus tulevan jaon helpottamiseksi maanomistajien kesken. Toimitus purkaisi yhteisomistuksen ja jakaisi tilan useiksi tiloiksi omistajien kesken. Halkomistoimitus on kuitenkin keskeytetty odottamaan alueen kaavan muuttamista. Kartta muutosalueesta on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulla 3.

Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille hakemuksen ja valtakirjan sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy vt. kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan RN:o 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Marrasjärvellä olevan tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000 €, sekä kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)

Kaavoitus kaavasuunnittelija 27.3.2020:

Marrasjärven tilan 698-405-5-13 ranta-asemakaavan muutos on saatettu teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä päätös nähtäville 23.12.2019 - 10.1.2020. Vireilletulo ilmoitettiin kuulutuksella 20.12.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuuus tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Ranta-asemakaavan muutoksessa on alueelle laadittu luonnos jossa kortteleiden 8 ja 9 välille on muodostettu loma-asuntorakentamiseen mahdollistava tontti RA, kerrosluvulla Iu1/2 ja rakennusoikeusmäärällä 120 k-m2. Alueelle muodostettu tontti liitetään osaksi korttelia 9.

Alueelle laadittu 24.1.2020 päivätty ranta-asemakaavan muutosluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.2020 - 24.2.2020. Valmisteluvaiheen nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella 10.2.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuuus tutustua nähtävilläolon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 päätöksen ja sen aikaisen hallintomenettelyn osalta aiemmat ranta-asemakaavat ja -muutokset olivat alistettu aina kaupunginvaltuuston toimivallan alaisuuteen päätettäväksi. Vuoden alusta voimaan tullut organisaation uudistus ja hallintomenettely on muuttanut kaava-asioiden hyväksymistä koskevaa päätösasiaa niin, että vähemmän merkittävien ranta-asemakaavojen ja -muutosten hyväksyminen voidaan saattaa elinvoimalautakunnan päätettäväksi. Nyt käsiteltävänä oleva kaava voidaan siten tulkita ns. siirtymäajan kaavaksi, jossa kaupunginvaltuuston sijasta kaavan hyväksymispäätöksen tekeminen voidaan alistaa elinvoimalautakunnalle, vaikka edellisessä teknisen lautakunnan päätöksessä on kaavan hyväksyjäksi päätetty kaupunginvaltuusto.

Kaupunginvaltuusto on 23.3.2020 §:ssä 36 päättänyt toimielinten päätöksenteon keskeyttämisestä hallintosäännön 183 §:n perusteella ja siirtää päätösvallan kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimivaltaan 24.3.2020 alkaen siihen saakka, kunnes toimielin on saavuttanut sähköisen päätöksentekokyvyn tai kaupunginhallitus toteaa poikkeusolot päättyneeksi.

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että Marrasjärven tilaa 698-405-5-13 koskeva ranta-asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Marrasjärven tilan 698-405-5-13 alueelle laaditun ja 24.1.2020 päivätyn ranta-asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Päättää ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000€ sekä kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosäännön 183 §:n perusteella kaupunginhallitus.

Päätös

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen poistui esteelisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Esko Lotvonen

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.