Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Tehtäväpalkan lisä / Perusturvalautakunnan esittelijän sijainen

ROIDno-2020-406

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

 "Asia on siirretty kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 36 tekemän päätöksen perusteella  (Kv 23.3.2020 § 36 Toimielinten päätöksenteon keskeyttäminen hallintosäännön 183 §:n perusteella)"

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2020 § 503 päättänyt, että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan tehtäväkuvaan kuuluu sivistys- ja perusturvalautakunnan esitttelijän tehtävät. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2020 § 43 päättänyt lautakuntien esittelijöistä ja sijaisista. Perusturvalautakunnan esittelijän sijaiseksi on määrätty palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander. 

Halllintosäännön 151§:n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Hallintosäännön 152§:n mukaan esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. 

Perusturvalautakunnan esittelijän sijaisen tulee olla tietoinen lautakunnan alaisen toimialan ja palvelualueiden asioita, jotta hän pystyy toimimaan päätöksenteon esittelijänä lautakunnan kokouksissa. Esittelijän tehtävään tulee olla varautunut, sijaisuus voi tulla lyhelläkin varoajalla äkillisten poissaolojen tai esteellisyyden vuoksi. Esittelijän sijainen osallistuu kaikkiin perusturvalautakunnan kokouksiin ja tarpeen mukaan myös kokousta valmisteleviin esityslistapalavereihin. Sijaisuuden voi todeta olevan vaativa erityisesti työn vastuun osalta.

Palkkauksesta on neuvoteltu henkilöstöyksikön kanssa. Korvaus perusturvalautakunnan esittelijän sijaisena toimimisesta on linjattu olevan 100 euroa kuukaudessa. 

Hallintosäännön 56§:n mukaan lautakunnat päättävät valitsemiensa virkojen osalta palkkauksesta. Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 28.11.2018 § 203 että se valitsee palvelualuepäälliköt. 

Valmistelijoiden esitys: Perusturvalautakunta päättää, että ikäihmisten palvelualuepäällikkö Johanna Lohtanderille maksetaan tehtäväpalkkaan 100 euron määräaikainen korotus 27.1.2020 alkaen perusturvalautakunnan esittelijän sijaisena toimimisesta, tehtäväpalkka on 27.1.2020 alkaen 5052,21 euroa, sisältäen sijaisuudesta maksettavan korotuksen. Kyseinen korotus maksetaan sijaisena toimimisen ajalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että ikäihmisten palvelualuepäällikkö Johanna Lohtanderille maksetaan tehtäväpalkkaan 100 euron määräaikainen korotus 27.1.2020 alkaen perusturvalautakunnan esittelijän sijaisena toimimisesta, tehtäväpalkka on 27.1.2020 alkaen 5052,21 euroa, sisältäen sijaisuudesta maksettavan korotuksen. Kyseinen korotus maksetaan sijaisena toimimisen ajalta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilö, henkilöstösuunnittelija, talousuunnittelija, Sarastia Oy/palkat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.