Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 6.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Toimiohje / Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokous 22.4.2020

ROIDno-2017-3760

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin 1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa kuntalain mukaiset toimiohjeet.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 22.4.2020. Yhtymäkokouksen asialistalla ovat tilinpäätös 31.12.2019, tilikauden tuloksen käsittely sekä vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastuskertomus. Asiakirjat ovat oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus päätti 24.2.2020 § 75 nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Anja Joensuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Maarit Simoskan. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti toimiohjeenaan, että kaupunginhallituksella ei ole huomauttamista Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen esitykseen tilinpäätöksen 31.12.2019, tilikauden tuloksen käsittelyn eikä vastuuvapauden myöntämisen, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen eikä tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja ja varaedustaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.