Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Toimiohjeet Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 8.5.2019

ROIDno-2017-3760

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin 1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa kuntalain mukaiset toimiohjeet.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Kuntayhtymän hallitukseen valitaan jokaisesta jäsenkunnasta kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen ja varajäsenten toimikausi kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus päätti 14.8.2017 § 391 nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Anja Joensuun sekä hallitukseen Susanna Junttilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Simoskan sekä Mika Kansannivan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Puhalaisen.

Kokouksen asiakirjat ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan,
  • antaa toimiohjeen kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemisesta kuntayhtymän hallitukseen sekä
  • antaa muut tarvittavat toimiohjeet 8.5.2019 pidettävään yhtymäkokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja varaedustajaksi Anja Joensuun sekä varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Susanna Junttilan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Simoskan, varsinaiseksi hallituksen jäseneksi Mika Kansannivan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Puhalaisen.

Tiedoksi

Heli Välikangas, yhtymäkokousedustaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi