Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 LISÄPYKÄLÄ: Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Niva (lisäpykälä)

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Aapo Niva pyytää 24.2.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Aapo Nivalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 15.4.2019 alkaen,
  • toteaa, että Kansallinen Kokoomus rp:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Puolueen valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi