Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Lausunto Ylitornion uudistetusta rakennusjärjestyksestä

ROIDno-2019-642

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Ylitalo, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Ylitornion kunta on asettanut nähtäville uusitun rakennusjärjestyksen sekä pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa ehdotuksesta. Lausuntoa pyydetään 11.4.2019 mennessä.

Ylitornion kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002. Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen, koska maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö on muuttunut ja nykyinen rakennusjärjestys sen vuoksi osittain vanhentunut. Uusi rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Uusittavasta rakennusjärjestyksestä on tarkoitus saada entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Rakentamista koskevien lupien käytäntöjä on tarkoitus selkeyttää ja joustavoittaa lupakäsittelyä. 

Rakennustarkastaja:

Uusi rakennusjärjestys selkeyttää rakentamiseen vaadittavien lupien ja ilmoitusmenettelyn rajat. Rakennusjärjestys joustavoittaa lupien käsittelyä ja on myös hyvä, ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Kohdassa 3.3.4 tulisi olla kunnan ympäristönsuojeluviranomainen teknisen lautakunnan sijalla.
Kohdassa 9.2 tulisi olla rakennusvalvontaviranomainen teknisen lautakunnan sijalla.

Ympäristölautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle lausuttavaksi, että Rovaniemen kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa Ylitornion kunnan uuteen rakennusjärjestykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pentti Ylitalo, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, että uusi rakennusjärjestys selkeyttää rakentamiseen vaadittavien lupien ja ilmoitusmenettelyn rajat. Rakennusjärjestys joustavoittaa lupien käsittelyä ja on myös hyvä, ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Kohdassa 3.3.4 tulisi olla kunnan ympäristönsuojeluviranomainen teknisen lautakunnan sijalla.
Kohdassa 9.2 tulisi olla rakennusvalvontaviranomainen teknisen lautakunnan sijalla.

Rovaniemen kaupungilla ei ole muuta huomautettavaa Ylitornion kunnan uuteen rakennusjärjestykseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ylitornion kunta 11.4.2019 mennessä, ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi