Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista

ROIDno-2019-608

Valmistelija

  • Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisen työryhmän tehtävänä on ollut arvioida, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Työryhmä on analysoinut eläkejärjestelmien eroja ja mahdolliseen yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä. Tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä katsoo, että eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista. KT Kuntatyönantajat ja Keva kannattavat työryhmän esitystä.

Työryhmän raportti sisältää ehdotuksen eläkejärjestelmien yhdistämisen toteuttamistavasta. Kuntatyöntekijöiden työntekijän eläkelakia (TyEL) vastaava osa eläkkeistä siirrettäisiin TyEL-järjestelmään ja tätä osaa toimeenpanemaan perustettaisiin uusi TyEL-laitos (ns. TyEL-Keva). Jäljelle jäävät TyEL:a paremmat eläkeoikeudet jäisivät julkisoikeudellisena toimijana
toimivaan ns. Julkis-Kevaan. Järjestelmien yhdistäminen toteutettaisiin maksuvaikutuksiltaan neutraalisti niin, ettei järjestelmien rahoituksesta vastaavien maksurasitus pitkän aikavälin tarkastelussa muuttuisi. Yhdistämisellä ei selvityksen mukaan ole vaikutusta nyt eläkkeellä olevien eläkkeisiin. Uudistus ei myöskään vaikuta työssä tai eläkkeellä olevien eläkemaksuihin, eläkekertymiin, eläkeindekseihin eikä eläkeikään. Uudistus tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2027.

Yhdistämisestä alkaen kuntatyöntekijät vakuutettaisiin TyEL:n mukaisesti ja myös heidän eläketurvansa määräytyisi lähtökohtaisesti TyEL:n mukaan. Siirtymäajan jälkeen kilpailu eläkelaitosten kesken avautuisi ja kuntatyönantajilla ja yksityisten alojen työnantajilla olisi samanlaiset mahdollisuudet järjestää työntekijöiden eläketurva työeläkevakuutusyhtiöissä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä.

Rovaniemen kaupungin kannalta uudistus tarkoittaisi sitä, että työnantajan eläkemaksut eivät muuttuisi. Sen sijaan eläkejärjestelmien yhdistäminen esimerkiksi poistaisi riskin eläkemaksujen merkittävästä noususta henkilöstön mahdollisesti siirtyessä kuntasektorilta yksityiselle sektorille. Kaupungin kannalta mahdollisuus työeläkeyhtiöiden kilpailuttamiseen siirtymäajan jälkeen on lähtökohtaisesti myönteinen asia. Koska nykyisin kuntatyönantajan työeläkemaksu on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin yksityisillä työnantajilla, tulisi tätä eroa kaventaa jo ennen eläkejärjestelmien yhdistämistä tehtävillä ratkaisuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että Rovaniemen kaupunki pitää lausunnon kohteena olevaa työryhmän esitystä eläkejärjestelmien yhdistämisestä kannatettavana. Uudistuksen toteuttaminen esitetyssä muodossa vähentäisi kaupungin henkilöstön eläkkeiden rahoittamiseen liittyviä riskejä ja lisäisi kaupungin vaihtoehtoja henkilöstön eläketurvan järjestämiseen. Kuntatyönantajan ja yksityisten työnantajien työeläkemaksun eroa tulisi kaventaa jo ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kirjaamo@stm.fi 19.4.2019 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi