Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Arviointikertomus vuodelta 2018

ROIDno-2019-1548

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi kohdistuu hallintosääntöohjauksen piirissä tapahtuvaan toimintaan.

Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.  Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka kuntalain 121 § mukaisesti käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2018 arviointikertomus liitteenä. Kun tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty, tulee arviointikertomus julkiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta

-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2018 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulutukset niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2019 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä, ja merkitsi kuulemisen tiedoksi.

 

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti tarkastuslautakunta päätti

-hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2018 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset sekä aikataulun niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voitaisiin käsitellä lokakuussa 2019 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Anna Suomalainen oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.36-16.44.

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta  22.5.2019 § 67 saattaa Arviointikertomuksen vuodelta 2018 (Liite 1) Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta esittää, että :  

  • kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset sekä aikataulun niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella
  • selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2019 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto käsitteli tämän asiakohdan asian 45 jälkeen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.20-18.40.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi