Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6, Teollisuustie

ROIDno-2017-1949

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 16.5.2017

Kaupungin omistuksessa olevat 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttit 4-6 on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TL). Kyseinen merkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kauppaan suuntautuvaa.
Alue ja ympäristö on muuttumassa yhä enemmän teollisuuspainotteisesta kaupalliseen käyttöön. Viimevuosien liikennejärjestelyiden kehittäminen on parantanut alueen saavutettavuutta.

Kaavoitus esittää, että alueen käyttötarkoituksen muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan asemakaavan muutoksella.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonteilla 4-6. Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 14.9.2019

Kaupungin omistamien 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontttien 4-6 asemakaavan muutoksessa on tarkoituksena muuttaa nykyinen tonttien käyttötarkoitusmerkintä (teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, TL) vastaamaan alueen ja ympäristön yritystoiminnan kehittymistä liiketoimintapainotteiseksi. Kaupunki ei enää käytä vanhentuneena pidettävää TL –merkintää uusissa asemakaavoissa tai asemakaavan muutoksissa, vaan alue merkitään joko liike- tai teollisuustoimintapainotteiseksi. Alueen toimijoita ovat Würth, Pohjoisen Auto, Motonet, Etra, Lapin Pultti ja Lumise. Kaupunginhallitus on tarkentanut 28.5.2018 (§ 235 ) alueen luovutusehtoja.

Asemakaavamuutoksen vireille tulo pidettiin yleisesti nähtävillä 16.6.-29.6.2017 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla, Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana kolme mielipidettä (vuorovaikutuslomake).

Asemakaavan muutosluonnoksessa tontti 6 on muutettu liikerakennusten tontiksi (KL). Tonteilla 4 ja 5 rakennusoikeuden määrä ylittää vähittäiskaupan suuryksikölle asetetun rajan (yli 4000 k-m2 , MRL 71 a §), joten tontit on merkitty asemakaavaluonnokseen liikerakennusten alueeksi, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueen rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyvät ennallaan.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisessa pidettiin voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat yleisesti nähtävillä 29.3.-12.4.2018 palvelpiste Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla, Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).  

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 29.5.2019

Kaupungin aloitteesta on käynnistetty asemakaavamuutos 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonteilla 4-​6. Alue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutoksessa on tarkoituksena muuttaa alueen nykyinen käyttötarkoitusmerkintä teollisuus-​ ja liikerakennusten korttelialue (TL) ajantasalle ja vastaamaan alueen ja ympäristön yritystoiminnan kehittymistä liiketoimintapainotteiseksi. Kaupunginhallitus on vahvistanut 28.5.2018 (§ 235 ) alueen maanhinnoittelun/luovutusehdot.

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti 6 on muutettu liikerakennusten tontiksi (KL). Tonteilla 4 ja 5 rakennusoikeuden määrä ylittää vähittäiskaupan suuryksikölle asetetun rajan (yli 4000 k-​m2 ,​ MRL 71 a §),​ joten tontit on merkitty asemakaavaluonnokseen liikerakennusten alueeksi,​ jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueen rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyvät ennallaan.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 18.4.-​17.5.2019 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-​ sivuilla,​ Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana yksi muistutus (vuorovaikutuslomake).
Ennen nähtävillä pitoa kaavakarttaa korjattiin liittymäkieltojen osalta Teollisuustien yleissuunnitelman mukaiseksi.

Nähtävillä pidon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisluontoisia korjauksia, jotka eivät vaadi uutta nähtävillä pitoa. 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 10.6.2019 § 198 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavamuutoksen.

Päätös

Petteri Pohja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi