Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Henkilöstöraportti vuodelta 2018

ROIDno-2019-1630

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuotta 2018 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Sisältöä on kuitenkin tiivistetty huomattavasti ja raportin ulkoasua uudistettu siten, että raportin keskeisin sisältö olisi mahdollisimman helposti hahmotettavissa.

Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 55 henkilöllä. Vuoden aikana teetetyn työn määrä kasvoi 42 henkilötyövuodella. Kasvusta 35 htv tapahtui perusturvapalvelujen toimialalla, 22 htv sivistyspalvelujen toimialalla ja vähennyksestä -10 htv ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä -4 htv tilaliikelaitoksessa. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 oli 46,8 vuotta ja vuonna 2018 keski-ikä nousi 47,4 vuoteen. Palkkasumma kasvoi 108 miljoonasta eurosta 112 miljoonaan euroon, mikä johtui lähinnä keskitetysti sovituista palkankorotuksista sekä teetetyn työn määrän kasvusta. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien määrä väheni, mutta koulutuskustannukset kasvoivat, mitä selittää verkkokoulutusten määrän kasvu. Verkkokoulutukset eivät ole usein aikaan sidottuja, joten niitä ei aina kirjata henkilöstöjärjestelmään koulutuspäivinä.

Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden kasvoi 15,01 (v. 2017) sairauspoissaolopäivästä 15,98 (v. 2018) päivään. Sairauspoissaolojen määrä teknisten palvelujen toimialalla laski merkittävästi, sivistyspalvelujen toimialan poissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla, ja hallinnon sekä perusturvatoimialan sairauspoissaolot kasvoivat. Näin tapahtui myös ruoka- ja puhtauspalveluissa ja tilaliikelaitoksessa.

Vuorovaikutusta työyhteisöissä tuettiin dialogisilla menetelmillä ja henkilöstölle suunnatun ideakilpailun käynnistämisellä. Osaamisen kehittämistä tuettiin muun muassa henkilöstökoulutuksen, itsenäisen opiskelun stipendien ja kielten opiskelun tuen muodossa. Lisäksi henkilöstön hyvinvointia tuettiin muun muassa kulttuuri- ja liikuntaedun (180 euroa/vuosi) avulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2018 henkilöstöraportin ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 27.5.2019 § 185 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2018 tiedoksi.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

  • Sakke Rantala (Kesk.)
  • Maria-Riitta Mällinen (SDP)
  • Kalervo Björkbacka (PS)
  • Miikka Keränen (Vihreät)
  • Riitta-Maija Hokkanen (KD)
     

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi